ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Giảng Viên IELTS Nguyễn Đức Trọng Giảng viên: Nguyễn Đức Trọng

Thạc sĩ MTESOL đại học Victoria Úc
Kinh Nghiệm 5 năm luyện thi IELTS

IELTS: 8.5

Giảng viên: Nguyễn Đăng Kỷ

Thạc sĩ MTESOL đại học Victoria Úc
Kinh Nghiệm 5 năm luyện thi IELTS

IELTS: 8.5

Giảng viên IELTS Nguyễn Đăng Kỷ
Nguyen-quynh-anh Giảng viên: Nguyễn Quỳnh Anh

Thạc sĩ ngôn ngữ học đại học quốc gia Hà Nội
Kinh Nghiệm 5 năm luyện thi IELTS

IELTS: 8

Giảng viên: Phạm Việt Phú

Thạc sĩ MTESOL đại học Victoria Úc
Kinh Nghiệm 5 năm luyện thi IELTS

IELTS: 8.5

Giảng Viên Phạm Viết Phú
Giảng viên IELTS Nguyễn Mỹ Ly Giảng viên: Nguyễn Mỹ Ly

Thạc sĩ ngôn ngữ học đại học quốc gia Hà Nội
Kinh Nghiệm 5 năm luyện thi IELTS

IELTS: 8.5

Giảng viên: Trịnh Thị Hiền

Thạc sĩ ngôn ngữ học đại học quốc gia Hà Nội
Kinh Nghiệm 5 năm luyện thi IELTS

IELTS: 8

Giảng viên IELTS Trịnh Thị Hiền
Giảng viên IELTS Trần Thị Thơ Giảng viên: Trần Thị Thơ

Thạc sĩ ngôn ngữ học đại học quốc gia Hà Nội
Kinh Nghiệm 5 năm luyện thi IELTS

IELTS: 8.5

Giảng viên: Đỗ Việt Đức

Thạc sĩ MTESOL đại học Victoria Úc
Kinh Nghiệm 5 năm luyện thi IELTS

IELTS: 8.5

Giảng viên IELTS Đỗ Việt Đức