Thi thử IELTS Speaking online miễn phí

Đề thi thử IELTS Speaking part 2 (test 5)

Đề thi thử IELTS Speaking part 2 (test 5)

Bài thi Speaking part 2 Mã đề: 05 Bạn sẽ có 3-4 phút để hoàn thành bài thi này. Hãy ghi âm bài thi của bản và đính kèm bên dưới. Chọn đề tiếp theo để thi thử READING WRITING LISTENING … Đọc Thêm

Đề thi thử IELTS Speaking part 2 (test 4)

Đề thi thử IELTS Speaking part 2 (test 4)

Bài thi Speaking part 2 Mã đề: 04 Bạn sẽ có 3-4 phút để hoàn thành bài thi này. Hãy ghi âm bài thi của bản và đính kèm bên dưới. Chọn đề tiếp theo để thi thử READING WRITING LISTENING … Đọc Thêm

Đề thi thử IELTS Speaking part 2 (test 3)

Đề thi thử IELTS Speaking part 2 (test 3)

Bài thi Speaking part 2 Mã đề: 03 Bạn sẽ có 3-4 phút để hoàn thành bài thi này. Hãy ghi âm bài thi của bản và đính kèm bên dưới. Chọn đề tiếp theo để thi thử READING WRITING LISTENING … Đọc Thêm

Đề thi thử IELTS Speaking part 2 (test 2)

Đề thi thử IELTS Speaking part 2 (test 2)

Bài thi Speaking part 2 Mã đề: 02 Bạn sẽ có 3-4 phút để hoàn thành bài thi này. Hãy ghi âm bài thi của bản và đính kèm bên dưới. Chọn đề tiếp theo để thi thử READING WRITING LISTENING … Đọc Thêm

Đề thi IELTS Speaking part 2 (test 1)

Đề thi IELTS Speaking part 2 (test 1)

Bài thi Speaking part 2 Mã đề: 01 Bạn sẽ có 3-4 phút để hoàn thành bài thi này. Hãy ghi âm bài thi của bản và đính kèm bên dưới. Chọn đề tiếp theo để thi thử READING WRITING LISTENING … Đọc Thêm