HỌC VIÊN CỦA MOTA

Bùi Lan Nguyên

Overall band score: 6.0

Chi tiết

Nghiêm Hoàng Quân

Overall band score: 5.5

Chi tiết

Phạm Quang Vũ

Overall band score: 5.5

Chi tiết

Ngô Quỳnh Như

Overall band score: 5.0

Chi tiết