Tổng hợp 99+ bài tập giới từ lớp 9 kèm đáp án chi tiết

Giới từ – những chiến binh tí hon nhưng đầy quyền lực trong ngữ pháp tiếng Anh – luôn khiến học sinh lớp 9 lo lắng . Nắm vững cách sử dụng giới từ là chìa khóa mở ra cánh cửa chinh phục điểm cao môn tiếng Anh. 

Hiểu được điều này, bài viết này mang đến cho bạn kho tàng bài tập giới từ lớp 9 cùng bí kíp học tập hiệu quả, giúp bạn tự tin làm chủ ngữ pháp và bứt phá điểm số.

1. Định nghĩa về giới từ là gì?

Giới từ là một loại từ trong ngữ pháp được sử dụng để chỉ mối quan hệ về không gian, thời gian, hoặc mối quan hệ giữa các thành phần trong câu.

Chúng thường đi kèm với danh từ hoặc đại từ để tạo thành các cụm từ hoặc cụm từ giới hạn mang ý nghĩa về vị trí, hướng đi, thời gian, nguyên nhân, cách thức, hoặc mục đích. 

Trong tiếng Anh, các giới từ phổ biến bao gồm: in, on, at, from, to, for, with, about, of, và nhiều hơn nữa. Sử dụng đúng các giới từ là một phần quan trọng trong việc xây dựng câu trực quan và rõ ràng trong giao tiếp và viết.

Ví dụ: 

 • We live in a big city.
 • The book is on the table.
 • She is waiting at the bus stop.
 • I am from Vietnam.
 • We are going to the beach.
 • We study English for communication.
 • I went to the party with my friends.
 • They are talking about their vacation plans.
 • The color of the sky is blue.

2. Cách dùng của các giới từ 

Cách dùng của các giới từ 
Cách dùng của các giới từ 

2.1. Giới từ chỉ vị trí

Trong phần này, học sinh sẽ học cách sử dụng các giới từ như in, on, và at để mô tả vị trí vật lý của các đối tượng.

 • In: Diễn đạt vị trí bên trong một không gian lớn hơn.
  • Ví dụ: She is in the house.
 • On: Diễn đạt vị trí trên một bề mặt hoặc gần bề mặt của một vật.
  • Ví dụ: The pen is on the table.
 • At: Diễn đạt vị trí cụ thể hoặc địa điểm.
  • Ví dụ: We will meet at the park.

2.2. Giới từ chỉ thời gian

Trong phần này, học sinh sẽ học cách sử dụng các giới từ như at, on, và in để diễn đạt vị trí trong thời gian.

 • At: Diễn đạt thời gian cụ thể.
  • Ví dụ: The meeting is at 3 o’clock.
 • On: Diễn đạt thời gian cụ thể trong một ngày hoặc ngày cụ thể trong tuần.
  • Ví dụ: My birthday is on July 15th.
 • In: Diễn đạt thời gian dài hoặc khoảng thời gian dài.
  • Ví dụ: We will go on vacation in August.

Xem thêm: Giới từ thời gian thường gặp và cách dùng chuẩn

2.3. Giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích

Trong phần này, học sinh sẽ học cách sử dụng các giới từ như for, to, và because of để diễn đạt nguyên nhân và mục đích của hành động.

 • For: Diễn đạt mục đích hoặc lợi ích của hành động.
  • Ví dụ: I bought flowers for my mother.
 • To: Diễn đạt mục đích hoặc hướng đi của hành động.
  • Ví dụ: We are going to school.
 • Because of: Diễn đạt nguyên nhân hoặc lý do.
  • Ví dụ: We stayed home because of the rain.

3.4. Giới từ chỉ mối quan hệ

Trong phần này, học sinh sẽ học cách sử dụng các giới từ như of, with, và between để diễn đạt mối quan hệ giữa các đối tượng.

 • Of: Diễn đạt mối quan hệ giữa các đối tượng.
  • Ví dụ: The color of the sky is blue.
 • With: Diễn đạt sự kết hợp hoặc mối quan hệ giữa các đối tượng.
  • Ví dụ: I went to the party with my friends.
 • Between: Diễn đạt mối quan hệ giữa hai đối tượng hoặc nơi.
  • Ví dụ: The conversation is between two people.

Những khái niệm này về vị trí trong không gian và thời gian, cũng như mối quan hệ giữa các yếu tố trong câu, là quan trọng để học sinh phát triển khả năng giao tiếp và viết tiếng Anh một cách chính xác và tự tin.

Xem thêm: Tổng hợp cách dùng giới từ mệnh đề quan hệ chi tiết nhất

3. Các dạng bài tập giới từ lớp 9 giúp bạn tự tin làm chủ ngữ pháp

Bài tập vận dụng giới từ lớp 9
Bài tập vận dụng giới từ lớp 9

Bài 1: Trắc nghiệm

Dưới đây là 20 câu trắc nghiệm bài tập giới từ Tiếng Anh cho học sinh lớp 9, kèm theo đáp án:

1. She arrived ___ the airport half an hour before her flight. 

   a) at 

   b) on 

   c) in 

   d) by

Đáp án: a) at

2. We usually have dinner ___ 7 o’clock in the evening.

   a) on

   b) at

   c) in

   d) with

Đáp án: b) at

3. The meeting is scheduled ___ Monday morning.

   a) at

   b) in

   c) on

   d) during

Đáp án: c) on

4. She was born ___ June 3rd, 2005.

   a) in

   b) on

   c) at

   d) during

Đáp án: b) on

5. I’ll meet you ___ the corner of the street.

   a) at

   b) on

   c) in

   d) by

Đáp án: d) by

6. The movie starts ___ 9 PM.

   a) at

   b) on

   c) in

   d) by

Đáp án: a) at

7. I have an appointment ___ the dentist tomorrow.

   a) at

   b) on

   c) in

   d) with

Đáp án: d) with

8. Let’s meet ___ the café after school.

   a) at

   b) on

   c) in

   d) during

Đáp án: a) at

9. She usually goes to bed ___ 10 PM.

   a) at

   b) on

   c) in

   d) during

Đáp án: a) at

10. My grandmother’s birthday is ___ December 25th.

    a) at

    b) on

    c) in

    d) during

Đáp án: b) on

11. We went hiking ___ the mountains last weekend.

    a) at

    b) on

    c) in

    d) to

Đáp án: c) in

12. She left ___ Paris on Monday.

    a) at

    b) on

    c) in

    d) to

Đáp án: b) on

13. I’ll see you ___ the bus stop after school.

    a) at

    b) on

    c) in

    d) by

Đáp án: a) at

14. The flowers bloom ___ spring.

    a) at

    b) on

    c) in

    d) during

Đáp án: c) in

15. They arrived ___ the hotel late at night.

    a) at

    b) on

    c) in

    d) to

Đáp án: a) at

16. He was born ___ the 20th century.

    a) at

    b) on

    c) in

    d) during

Đáp án: c) in

17. I’ll see you ___ 10 minutes.

    a) at

    b) on

    c) in

    d) for

Đáp án: c) in

18. We usually have lunch ___ noon.

    a) at

    b) on

    c) in

    d) during

Đáp án: a) at

19. The bus arrived ___ the station late.

    a) at

    b) on

    c) in

    d) to

Đáp án: b) on

20. They arrived ___ the airport early for their flight.

    a) at

    b) on

    c) in

    d) by

Đáp án: a) at

Xem thêm:

Bài 2: Điền từ vào chỗ trống

Dưới đây là 20 câu điền từ vào chỗ trống trong bài tập giới từ Tiếng Anh cho học sinh lớp 9, kèm theo đáp án:

1. She arrived ___ the airport half an hour before her flight.

   Đáp án: at

2. We usually have dinner ___ 7 o’clock in the evening.

   Đáp án: at

3. The meeting is scheduled ___ Monday morning.

   Đáp án: for

4. She was born ___ June 3rd, 2005.

   Đáp án: on

5. I’ll meet you ___ the corner of the street.

   Đáp án: at

6. The movie starts ___ 9 PM.

   Đáp án: at

7. I have an appointment ___ the dentist tomorrow.

   Đáp án: with

8. Let’s meet ___ the café after school.

   Đáp án: at

9. She usually goes to bed ___ 10 PM.

   Đáp án: at

10. My grandmother’s birthday is ___ December 25th.

    Đáp án: on

11. We went hiking ___ the mountains last weekend.

    Đáp án: in

12. She left ___ Paris on Monday.

    Đáp án: for

13. I’ll see you ___ the bus stop after school.

    Đáp án: at

14. The flowers bloom ___ spring.

    Đáp án: in

15. They arrived ___ the hotel late at night.

    Đáp án: at

16. He was born ___ the 20th century.

    Đáp án: in

17. I’ll see you ___ 10 minutes.

    Đáp án: in

18. We usually have lunch ___ noon.

    Đáp án: at

19. The bus arrived ___ the station late.

    Đáp án: at

20. They arrived ___ the airport early for their flight.

    Đáp án: at

Bài 3: Hoàn thành câu

Dưới đây là 20 câu sử dụng từ cho sẵn để viết thành câu hoàn chỉnh trong bài tập giới từ Tiếng Anh cho học sinh lớp 9, kèm theo đáp án:

1. I / go / school / foot.

   Đáp án: I go to school on foot.

2. She / arrive / airport / time / catch / flight.

   Đáp án: She arrives at the airport on time to catch her flight.

3. They / have / dinner / restaurant / celebrate / anniversary.

   Đáp án: They have dinner at the restaurant to celebrate their anniversary.

4. We / meet / friends / library / study / project.

   Đáp án: We meet our friends at the library to study for the project.

5. He / spend / vacation / grandparents’ / house / countryside.

   Đáp án: He spends his vacation at his grandparents’ house in the countryside.

6. She / often / go / beach / swim / summer.

   Đáp án: She often goes to the beach to swim in the summer.

7. I / meet / you / bus stop / 4 PM / afternoon.

   Đáp án: I meet you at the bus stop at 4 PM in the afternoon.

8. They / visit / museum / see / new exhibition.

   Đáp án: They visit the museum to see the new exhibition.

9. The train / leave / platform / 9 / 10 AM / morning.

   Đáp án: The train leaves from platform 9 at 10 AM in the morning.

10. We / have / picnic / park / beautiful weather / Sunday.

    Đáp án: We have a picnic in the park with beautiful weather on Sunday.

11. She / walk / dog / neighborhood / every evening.

    Đáp án: She walks her dog around the neighborhood every evening.

12. He / wait / bus / bus stop / 7 o’clock / morning.

    Đáp án: He waits for the bus at the bus stop at 7 o’clock in the morning.

13. They / travel / Italy / visit / historical sites.

    Đáp án: They travel to Italy to visit the historical sites.

14. The concert / start / concert hall / 8 PM / evening.

    Đáp án: The concert starts at the concert hall at 8 PM in the evening.

15. She / live / apartment / 5th floor / building.

    Đáp án: She lives in an apartment on the 5th floor of the building.

16. We / go / camping / mountains / summer vacation.

    Đáp án: We go camping in the mountains for our summer vacation.

17. He / play / basketball / park / his friends.

    Đáp án: He plays basketball in the park with his friends.

18. She / meet / her friends / café / chat / catch up.

    Đáp án: She meets her friends at the café to chat and catch up.

19. They / watch / fireworks / beach / New Year’s Eve.

    Đáp án: They watch the fireworks at the beach on New Year’s Eve.

20. I / study / library / prepare / exams.

    Đáp án: I study at the library to prepare for my exams.

4. Kết luận

Giới từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, đóng vai trò kết nối các từ, cụm từ và mệnh đề với nhau, thể hiện mối quan hệ về nơi chốn, thời gian, phương tiện, mục đích,… Bài viết này của IELTS Siêu Tốc đã cung cấp cho bạn hệ thống bài tập giới từ bám sát chương trình bài tập giới từ lớp 9 cùng bí kíp học tập hiệu quả.

Ngoài việc luyện tập bài tập giới từ lớp 9, các bạn còn có thể luyện tập thêm với bài tập với giới từ chỉ thời gian, bài tập với giới từ chỉ nơi chốn,… tại các chuyên mục liên quan như:

Tài liệu tham khảo:

Prepositions and particles: https://dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/prepositions-and-particles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *