Talk about extended family – Bài mẫu giúp bạn đạt điểm cao

Gia đình mở rộng là một nhóm họ hàng ngoài gia đình hạt nhân trực tiếp, thường bao gồm cha mẹ và con cái của họ. Nó bao gồm ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em họ và những người thân khác có thể sống hoặc không sống trong cùng một gia đình. Gia đình mở rộng có thể cung cấp một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ cho các thành viên của họ, cung cấp hỗ trợ về mặt tinh thần, tài chính và thiết thực.

Chủ đề talk about extended family là một chủ đề vô cùng quen thuộc, gần gũi và bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn những cách thể hiện ấn tượng nhất.

Mời các bạn cùng bắt đầu học với IELTS Siêu Tốc nhé.

1. Từ vựng về chủ đề talk about extended family

Sau đây là vốn từ vựng phổ biến về chủ đề talk about extended family.

Từ vựng về chủ đề talk about extended family
Từ vựng về chủ đề talk about extended family

 Từ vựng chung:

 • Family (gia đình)
 • Parent (cha mẹ)
 • Mother (mẹ)
 • Father (cha)
 • Son (con trai)
 • Daughter (con gái)
 • Sibling (anh chị em ruột)
 • Brother (anh trai)
 • Sister (chị gái)
 • Grandparent (ông bà)
 • Grandfather (ông nội)
 • Grandmother (bà ngoại)
 • Aunt (dì)
 • Uncle (chú)
 • Cousin (anh chị em họ)
 • In-law (họ hàng)
 • Mother-in-law (mẹ chồng/mẹ vợ)
 • Father-in-law (cha chồng/cha vợ)
 • Generation (thế hệ)
 • Ancestor (tổ tiên)
 • Descendant (con cháu)
 • Family reunion (hội ngộ gia đình)
 • Family tradition (truyền thống gia đình)
 • Family values (giá trị gia đình)

Từ vựng về vai trò và tầm quan trọng:

 • Support (hỗ trợ)
 • Assistance (trợ giúp)
 • Care (chăm sóc)
 • Love (tình yêu)
 • Bond (mối liên kết)
 • Values (giá trị)
 • Guidance (hướng dẫn)
 • Education (giáo dục)
 • Nurturing (nuôi dưỡng)
 • Protection (bảo vệ)

Từ vựng về thách thức:

 • Distance (khoảng cách)
 • Communication (giao tiếp)
 • Cultural difference (khác biệt văn hóa)
 • Misunderstanding (hiểu lầm)
 • Lack of communication (thiếu giao tiếp)
 • Individualism (chủ nghĩa cá nhân)

Từ vựng về giải pháp:

 • Communication (giao tiếp)
 • Understanding (sự thấu hiểu)
 • Respect (sự tôn trọng)
 • Compromise (sự thỏa hiệp)
 • Forgiveness (sự tha thứ)
 • Support (hỗ trợ)
 • Love (tình yêu)
 • Unity (sự đoàn kết)
 • Tradition (truyền thống)
 • Culture (văn hóa)
 • Values (giá trị)
 • Togetherness (sự gắn kết)
 • Flexibility (sự linh hoạt)

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các từ vựng sau để làm phong phú thêm bài nói của mình:

 • Close-knit (gắn bó)
 • Extended (mở rộng)
 • Supportive (hỗ trợ)
 • Strong (mạnh mẽ)
 • Important (quan trọng)
 • Meaningful (ý nghĩa)
 • Precious (quý giá)

2. Thành ngữ talk about extended family

Sau đây là một số thành ngữ hay mà bạn cần biết.

Thành ngữ talk about extended family
Thành ngữ talk about extended family
 • A close-knit family: Một gia đình gắn bó, yêu thương nhau.
 • A family unit: Một đơn vị gia đình.
 • Family ties: Mối liên kết gia đình.
 • Blood is thicker than water: Máu mủ ruột thịt ruột rà hơn nước 
 • Like two peas in a pod: Giống như hai hạt đậu trong một quả vỏ 
 • A house full of love: Một ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương.
 • Family comes first: Gia đình là trên hết.
 • Home is where the heart is: Nơi nào có tình yêu thương nơi đó là nhà.
 • A pillar of strength: Cột trụ vững chắc 
 • A safety net: Lưới an toàn 
 • A source of support: Nguồn hỗ trợ 
 • A keeper of traditions: Người lưu giữ truyền thống 
 • A place to belong: Nơi thuộc về 
 • A house divided: Một ngôi nhà chia rẽ 
 • Family secrets: Bí mật gia đình.
 • Skeletons in the closet: Bí mật động trời 
 • Dysfunctional family: Gia đình tan vỡ
 • The generation gap: Khoảng cách thế hệ 
 • Talk it out: Nói chuyện cởi mở, chia sẻ với nhau.
 • Celebrate family traditions: Giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình.

Xem thêm:

3. Bố cục và dàn ý chi tiết talk about extended family

Những gợi ý chi tiết nhất về bố cục và dàn ý đầy đủ.

Bố cục và dàn ý chi tiết talk about extended family
Bố cục và dàn ý chi tiết talk about extended family

3.1. Giới thiệu tổng quan extended family

 • An extended family is a group of relatives beyond the immediate nuclear family, which typically consists of parents and their children. It includes grandparents, aunts, uncles, cousins, and other relatives who may or may not live in the same household.
 • Extended families can provide a strong support system for their members, offering emotional, financial, and practical assistance. They can also play an important role in preserving cultural traditions and values.

Dịch nghĩa:

 • Gia đình mở rộng là một nhóm họ hàng ngoài gia đình hạt nhân trực tiếp, thường bao gồm cha mẹ và con cái của họ. Nó bao gồm ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em họ và những người thân khác có thể sống hoặc không sống trong cùng một gia đình.
 • Gia đình mở rộng có thể cung cấp một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ cho các thành viên của họ, cung cấp hỗ trợ về mặt tinh thần, tài chính và thiết thực. Họ cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các giá trị và truyền thống văn hóa.

3.2. Giới thiệu đặc điểm extended family

 • Stronger social bonds: Extended families often have stronger social bonds than nuclear families, as they have a larger network of people to rely on for support. This can be especially beneficial for children, who can grow up feeling loved and supported by a large number of adults.
 • Greater sense of belonging: Extended families can provide a greater sense of belonging for their members, as they feel like they are part of something larger than themselves. This can boost self-esteem and confidence, and help to reduce feelings of loneliness and isolation.
 • Preservation of culture and traditions: Extended families often play an important role in preserving cultural traditions and values. They can pass down stories, songs, and customs to younger generations, helping to ensure that these traditions are not lost.
 • However, extended families can also face some challenges, such as: Conflict and tension: With more people involved, there is a greater potential for conflict and tension. This can be especially true if family members have different values or beliefs.

Dịch nghĩa: 

 • Mối liên kết xã hội mạnh mẽ hơn: Các gia đình mở rộng thường có mối liên kết xã hội mạnh mẽ hơn các gia đình hạt nhân, vì họ có mạng lưới người dân lớn hơn để dựa vào để hỗ trợ. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho trẻ em, những trẻ có thể lớn lên trong cảm giác được rất nhiều người lớn yêu thương và hỗ trợ.
 • Cảm giác thân thuộc hơn: Các gia đình mở rộng có thể mang lại cảm giác thân thuộc hơn cho các thành viên của họ, vì họ cảm thấy mình là một phần của điều gì đó lớn lao hơn chính họ. Điều này có thể nâng cao lòng tự trọng và sự tự tin, đồng thời giúp giảm bớt cảm giác cô đơn và cô lập.
 • Bảo tồn văn hóa và truyền thống: Đại gia đình thường đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn truyền thống và giá trị văn hóa. Họ có thể truyền lại những câu chuyện, bài hát và phong tục cho thế hệ sau, giúp đảm bảo rằng những truyền thống này không bị mất đi.
 • Tuy nhiên, các gia đình mở rộng cũng có thể phải đối mặt với một số thách thức, chẳng hạn như: Xung đột và căng thẳng: Càng có nhiều người tham gia thì nguy cơ xảy ra xung đột và căng thẳng càng cao. Điều này có thể đặc biệt đúng nếu các thành viên trong gia đình có những giá trị hoặc niềm tin khác nhau.

3.3. Giới thiệu một số quốc gia xuất hiện nhiều Extended Family

Extended families are common in many parts of the world, but they are especially prevalent in certain regions. Here are some of the countries where extended families are most common:

 • Asia:Extended families are the norm in many Asian cultures, such as China, India, and Japan. In these countries, it is common for multiple generations to live in the same household, and for grandparents, aunts, uncles, and cousins to play an active role in raising children.
 • Africa: Extended families are also very common in Africa, where they are seen as a source of strength and support. In many African cultures, it is considered the responsibility of all family members to help each other out, regardless of their financial situation.
 • Latin America: Extended families are also common in Latin America, where they are known as “familias extendidas.” In these countries, it is common for families to have strong bonds, and to celebrate holidays and special occasions together.
 • Southern Europe: Extended families are also relatively common in Southern Europe, particularly in countries such as Italy and Greece. In these cultures, family is seen as very important, and it is common for grandparents to live close to their children and grandchildren.
 • Middle East: Extended families are also common in the Middle East, where they are seen as a source of stability and security. In these cultures, it is common for families to have large gatherings, and for children to be raised by extended family members in addition to their parents.

Dịch nghĩa: 

Gia đình mở rộng rất phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng chúng đặc biệt phổ biến ở một số khu vực nhất định. Dưới đây là một số quốc gia nơi các gia đình mở rộng phổ biến nhất:

 • Châu Á: Gia đình mở rộng là tiêu chuẩn ở nhiều nền văn hóa châu Á, như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Ở những quốc gia này, thông thường nhiều thế hệ sống trong cùng một gia đình và ông bà, cô, chú, anh chị em họ đóng vai trò tích cực trong việc nuôi dạy con cái.
 • Châu Phi: Gia đình mở rộng cũng rất phổ biến ở Châu Phi, nơi họ được coi là nguồn sức mạnh và sự hỗ trợ. Ở nhiều nền văn hóa châu Phi, trách nhiệm của tất cả các thành viên trong gia đình là giúp đỡ lẫn nhau, bất kể tình hình tài chính của họ như thế nào.
 • Châu Mỹ Latinh: Các gia đình mở rộng cũng phổ biến ở Châu Mỹ Latinh, nơi họ được gọi là “gia đình mở rộng”. Ở những quốc gia này, thông thường các gia đình có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và cùng nhau kỷ niệm những ngày lễ cũng như những dịp đặc biệt.
 • Nam Âu: Các gia đình mở rộng cũng tương đối phổ biến ở Nam Âu, đặc biệt là ở các quốc gia như Ý và Hy Lạp. Trong những nền văn hóa này, gia đình được coi là rất quan trọng và việc ông bà sống gần gũi với con cháu là điều bình thường.
 • Trung Đông: Các gia đình mở rộng cũng rất phổ biến ở Trung Đông, nơi họ được coi là nguồn ổn định và an ninh. Ở những nền văn hóa này, thông thường các gia đình thường tổ chức họp mặt đông người và trẻ em được nuôi dưỡng bởi các thành viên trong đại gia đình ngoài cha mẹ chúng.

Xem thêm:

3.4. Giới thiệu nét khác biệt về văn hóa Extended Family các nước

Asia:

 • Strong emphasis on family ties and collective well-being: In Asian cultures, extended families are often considered the foundation of society, with a strong emphasis on family ties, respect for elders, and collective well-being. Multigenerational households are common, and grandparents often play an active role in raising grandchildren.
 • Confucian values: Confucianism, a prominent philosophy in East Asia, emphasizes filial piety, respect for elders, and maintaining family harmony. This translates into strong extended family bonds and a sense of responsibility towards extended family members.
 • Ancestral veneration: In many Asian cultures, ancestral veneration is an important practice, where families honor and respect their deceased ancestors. This tradition reinforces the connection between generations and strengthens family identity.

Africa:

 • Community-oriented approach: Extended families in Africa are often characterized by a strong sense of community and interdependence. Family members support each other emotionally, financially, and practically, creating a resilient network of support.
 • Collective ownership of land and resources: In some African societies, land and resources are often owned collectively by extended families, fostering a sense of shared responsibility and preserving family heritage.
 • Initiation ceremonies and rites of passage: Extended families play a crucial role in many African initiation ceremonies and rites of passage, marking significant life transitions and imparting cultural values to younger generations.

Latin America:

 • Close-knit family bonds: Latin American cultures are known for their warm and close-knit family bonds. Extended families often gather frequently for celebrations, holidays, and everyday interactions, fostering a strong sense of belonging and support.
 • Extended family as a source of identity: Family plays a central role in shaping individual identity in Latin America. Extended family members are often considered part of one’s “familia,” providing a sense of belonging and cultural identity.
 • Importance of family values and traditions: Passing down family values and traditions is highly valued in Latin American cultures. Extended families play a significant role in preserving cultural heritage and instilling these values in younger generations.

Europe:

 • Diversity of family structures: European family structures vary considerably across different countries and regions. While extended families are less common than in some other parts of the world, they still hold importance in many European societies.
 • Changing dynamics due to urbanization and individualism: Urbanization, globalization, and rising individualism have influenced the dynamics of extended families in Europe. Nuclear families are becoming more prevalent, and the roles of extended family members may be evolving.
 • Preservation of family traditions and heritage: Despite changes in family structures, extended families in Europe often play a role in preserving family traditions, heritage, and cultural identity.

North America:

 • Influence of individualism and independence: North American cultures place a strong emphasis on individualism and personal independence. This has influenced the prevalence of extended families, which are less common than in some other regions.
 • Geographical dispersion and diverse family structures: Due to geographical dispersion and diverse family structures, extended families in North America may take various forms, including multigenerational households, blended families, and single-parent families with extended family support.
 • Importance of family bonds and support despite distance: Despite geographical distance, extended families in North America often maintain strong bonds and provide support to each other through regular communication, visits, and gatherings.

Dịch nghĩa: 

Châu Á:

 • Nhấn mạnh vào mối quan hệ gia đình và hạnh phúc tập thể: Trong nền văn hóa châu Á, gia đình mở rộng thường được coi là nền tảng của xã hội, với sự nhấn mạnh vào mối quan hệ gia đình, tôn trọng người lớn tuổi và hạnh phúc tập thể. Các hộ gia đình nhiều thế hệ là phổ biến và ông bà thường đóng vai trò tích cực trong việc nuôi dạy cháu.
 • Giá trị Nho giáo: Nho giáo, một triết lý nổi bật ở Đông Á, nhấn mạnh lòng hiếu thảo, tôn trọng người lớn tuổi và duy trì sự hòa thuận trong gia đình. Điều này chuyển thành mối quan hệ gia đình mở rộng mạnh mẽ và ý thức trách nhiệm đối với các thành viên trong đại gia đình.
 • Tôn kính tổ tiên: Trong nhiều nền văn hóa châu Á, tôn kính tổ tiên là một tập tục quan trọng, trong đó các gia đình tôn vinh và kính trọng tổ tiên đã khuất của họ. Truyền thống này củng cố sự kết nối giữa các thế hệ và củng cố bản sắc gia đình.

Châu phi:

 • Cách tiếp cận hướng tới cộng đồng: Các gia đình mở rộng ở Châu Phi thường có đặc điểm là có ý thức cộng đồng và sự phụ thuộc lẫn nhau mạnh mẽ. Các thành viên trong gia đình hỗ trợ lẫn nhau về mặt tình cảm, tài chính và thực tế, tạo nên một mạng lưới hỗ trợ vững chắc.
 • Quyền sở hữu tập thể về đất đai và tài nguyên: Ở một số xã hội châu Phi, đất đai và tài nguyên thường thuộc sở hữu chung của các đại gia đình, nuôi dưỡng ý thức chia sẻ trách nhiệm và bảo tồn di sản gia đình.
 • Nghi lễ nhập môn và nghi thức nhập môn: Đại gia đình đóng một vai trò quan trọng trong nhiều nghi lễ nhập môn và nghi thức nhập môn của người Châu Phi, đánh dấu những bước chuyển tiếp quan trọng trong cuộc sống và truyền đạt các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ.

Mỹ La-tinh:

 • Mối quan hệ gia đình gắn bó: Nền văn hóa Mỹ Latinh được biết đến với mối quan hệ gia đình ấm áp và gắn bó. Các đại gia đình thường tụ tập thường xuyên trong các dịp kỷ niệm, ngày lễ và tương tác hàng ngày, nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc và hỗ trợ mạnh mẽ.
 • Gia đình mở rộng như một nguồn bản sắc: Gia đình đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành bản sắc cá nhân ở Châu Mỹ Latinh. Các thành viên trong gia đình mở rộng thường được coi là một phần của “gia đình” của một người, mang lại cảm giác thân thuộc và bản sắc văn hóa.
 • Tầm quan trọng của các giá trị và truyền thống gia đình: Việc truyền lại các giá trị và truyền thống gia đình được đánh giá cao trong các nền văn hóa Mỹ Latinh. Các gia đình mở rộng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn di sản văn hóa và thấm nhuần những giá trị này vào thế hệ trẻ.

Châu Âu:

 • Sự đa dạng của cấu trúc gia đình: Cấu trúc gia đình châu Âu khác nhau đáng kể ở các quốc gia và khu vực khác nhau. Mặc dù các gia đình mở rộng ít phổ biến hơn ở một số nơi khác trên thế giới nhưng chúng vẫn có tầm quan trọng trong nhiều xã hội châu Âu.
 • Động lực thay đổi do đô thị hóa và chủ nghĩa cá nhân: Đô thị hóa, toàn cầu hóa và chủ nghĩa cá nhân gia tăng đã ảnh hưởng đến động lực của các đại gia đình ở châu Âu. Gia đình hạt nhân đang trở nên phổ biến hơn và vai trò của các thành viên trong đại gia đình có thể đang phát triển.
 • Bảo tồn truyền thống và di sản gia đình: Bất chấp những thay đổi trong cấu trúc gia đình, các đại gia đình ở châu Âu thường đóng vai trò bảo tồn truyền thống gia đình, di sản và bản sắc văn hóa.

Bắc Mỹ:

 • Ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và tính độc lập: Văn hóa Bắc Mỹ nhấn mạnh vào chủ nghĩa cá nhân và tính độc lập cá nhân. Điều này đã ảnh hưởng đến sự phổ biến của các đại gia đình, vốn ít phổ biến hơn ở một số vùng khác.
 • Sự phân tán về mặt địa lý và cấu trúc gia đình đa dạng: Do sự phân tán về mặt địa lý và cấu trúc gia đình đa dạng, các gia đình mở rộng ở Bắc Mỹ có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các hộ gia đình nhiều thế hệ, gia đình hỗn hợp và gia đình đơn thân với sự hỗ trợ của đại gia đình.
 • Tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình và sự hỗ trợ bất chấp khoảng cách: Bất chấp khoảng cách địa lý, các đại gia đình ở Bắc Mỹ thường duy trì mối quan hệ bền chặt và hỗ trợ lẫn nhau thông qua liên lạc, thăm viếng và họp mặt thường xuyên.

3.5. Ưu và nhược điểm extended family

Advantages of Extended Families:

 • Stronger social bonds: Extended families provide a wider network of support, fostering stronger social bonds and a sense of belonging. This can be particularly beneficial for children, who grow up feeling loved and supported by a larger group of adults.
 • Greater sense of community: Extended families promote a stronger sense of community, where individuals feel connected to a larger group with shared values and traditions. This can contribute to a sense of identity, security, and belonging.
 • Preservation of culture and traditions: Extended families play a crucial role in preserving cultural traditions and values. They pass down stories, songs, customs, and beliefs to younger generations, ensuring the continuity of cultural heritage.
 • Emotional and practical support: Extended families offer a broader support system, providing emotional and practical assistance during challenging times. This can include childcare, financial aid, or simply a listening ear and emotional support.

Disadvantages of Extended Families:

 • Conflict and tension: With more people involved, there is a higher potential for conflict and tension due to differing opinions, values, or personalities. This can lead to disagreements, arguments, and strained relationships.
 • Communication difficulties: Effective communication can be challenging in extended families, especially if members live far apart or have diverse communication styles. Misunderstandings and hurt feelings can arise due to communication gaps.
 • Financial strain: Providing support for a large number of individuals can put a financial strain on some extended families. This can lead to stress, anxiety, and potential resentment among members.
 • Lack of privacy: Living in close proximity or sharing a household can limit individual privacy and autonomy. This can be particularly challenging for adults who desire more independence.

Dịch nghĩa: 

Ưu điểm của Gia đình mở rộng:

 • Liên kết xã hội mạnh mẽ hơn: Các gia đình mở rộng cung cấp một mạng lưới hỗ trợ rộng hơn, thúc đẩy các liên kết xã hội mạnh mẽ hơn và cảm giác thân thuộc. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho trẻ em, những trẻ lớn lên trong cảm giác được yêu thương và hỗ trợ bởi một nhóm người lớn lớn hơn.
 • Ý thức cộng đồng lớn hơn: Các gia đình mở rộng thúc đẩy ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn, nơi các cá nhân cảm thấy được kết nối với một nhóm lớn hơn với các giá trị và truyền thống được chia sẻ. Điều này có thể góp phần mang lại cảm giác về bản sắc, sự an toàn và thuộc về.
 • Bảo tồn văn hóa và truyền thống: Đại gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn truyền thống và giá trị văn hóa. Họ truyền lại những câu chuyện, bài hát, phong tục và tín ngưỡng cho thế hệ sau, đảm bảo tính liên tục của di sản văn hóa.
 • Hỗ trợ về mặt tinh thần và thiết thực: Gia đình mở rộng cung cấp một hệ thống hỗ trợ rộng hơn, cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần và thiết thực trong những thời điểm thử thách. Điều này có thể bao gồm chăm sóc trẻ em, hỗ trợ tài chính hoặc đơn giản là lắng nghe và hỗ trợ tinh thần.

Nhược điểm của gia đình mở rộng:

 • Xung đột và căng thẳng: Càng có nhiều người tham gia thì khả năng xảy ra xung đột và căng thẳng càng cao do quan điểm, giá trị hoặc tính cách khác nhau. Điều này có thể dẫn đến những bất đồng, tranh cãi và mối quan hệ căng thẳng.
 • Khó khăn trong giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả có thể là thách thức trong các đại gia đình, đặc biệt nếu các thành viên sống xa nhau hoặc có phong cách giao tiếp đa dạng. Những hiểu lầm và cảm giác tổn thương có thể nảy sinh do khoảng cách trong giao tiếp.
 • Căng thẳng về tài chính: Việc cung cấp hỗ trợ cho một số lượng lớn cá nhân có thể gây căng thẳng về tài chính cho một số đại gia đình. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng, lo lắng và tiềm ẩn sự bất bình giữa các thành viên.
 • Thiếu sự riêng tư: Sống gần nhau hoặc ở chung nhà có thể hạn chế quyền riêng tư và quyền tự chủ của cá nhân. Điều này có thể đặc biệt khó khăn đối với những người trưởng thành muốn có sự độc lập hơn.

3.6. Giới thiệu vai trò của Extended Family trong việc chăm sóc trẻ em và người cao tuổi 

Extended families play a crucial role in childcare and eldercare, providing a network of support and care that can be invaluable for both children and older adults. In many parts of the world, extended families are the primary caregivers for their members, offering a range of benefits that include:

Emotional Support and Nurturing Environment:

 • Extended families provide a sense of belonging, love, and acceptance for children, fostering their emotional well-being and self-esteem.
 • Grandparents, aunts, uncles, and cousins can offer additional love, attention, and guidance, enriching a child’s life with diverse perspectives and experiences.

Practical Assistance and Shared Responsibilities:

 • Extended families can alleviate the burden on parents by providing childcare, such as babysitting, after-school care, or transportation to activities.
 • This shared responsibility allows parents to pursue their careers, education, or personal interests while ensuring their children are well-cared for.

Cultural Transmission and Identity Formation:

 • Extended families play a vital role in transmitting cultural values, traditions, and beliefs to younger generations.
 • Children learn about their heritage, language, customs, and family history through interactions with extended family members.
 • This cultural transmission helps shape a child’s identity and sense of belonging to a larger community.

Care for Older Adults and Support for Aging in Place:

 • Extended families can provide essential care for older adults, assisting with daily tasks, medical appointments, and household chores.
 • This support allows older adults to maintain their independence and quality of life, delaying the need for institutional care.
 • Extended families can also offer emotional support and companionship, combating loneliness and isolation among older adults.

Intergenerational Bonds and Mutual Benefits:

 • Caring for children and older adults within extended families strengthens intergenerational bonds and fosters mutual respect and understanding.
 • Children learn about aging and develop empathy for older adults, while older adults gain a sense of purpose and connection to younger generations.

Dịch nghĩa: 

Gia đình mở rộng đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc trẻ em và người già, cung cấp một mạng lưới hỗ trợ và chăm sóc vô giá cho cả trẻ em và người lớn tuổi. Ở nhiều nơi trên thế giới, các đại gia đình là người chăm sóc chính cho các thành viên của họ, mang lại nhiều lợi ích bao gồm:

Hỗ trợ cảm xúc và môi trường nuôi dưỡng:

 • Gia đình mở rộng mang lại cảm giác thân thuộc, tình yêu và sự chấp nhận cho trẻ em, nuôi dưỡng tình cảm hạnh phúc và lòng tự trọng của chúng.
 • Ông bà, cô, chú và anh chị em họ có thể dành thêm tình yêu thương, sự quan tâm và hướng dẫn, làm phong phú thêm cuộc sống của trẻ với những quan điểm và trải nghiệm đa dạng.

Hỗ trợ thực tế và trách nhiệm chung:

 • Các gia đình mở rộng có thể giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, chẳng hạn như trông trẻ, chăm sóc sau giờ học hoặc đưa đón đến các hoạt động.
 • Trách nhiệm chung này cho phép cha mẹ theo đuổi sự nghiệp, học tập hoặc sở thích cá nhân trong khi vẫn đảm bảo con cái họ được chăm sóc chu đáo.

Truyền tải văn hóa và hình thành bản sắc:

 • Các gia đình mở rộng đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải các giá trị văn hóa, truyền thống và tín ngưỡng cho thế hệ trẻ.
 • Trẻ em tìm hiểu về di sản, ngôn ngữ, phong tục và lịch sử gia đình thông qua sự tương tác với các thành viên trong đại gia đình.
 • Sự truyền tải văn hóa này giúp hình thành bản sắc và ý thức của trẻ về một cộng đồng lớn hơn.

Chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ người cao tuổi tại chỗ:

 • Gia đình mở rộng có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết cho người lớn tuổi, hỗ trợ các công việc hàng ngày, các cuộc hẹn khám bệnh và công việc gia đình.
 • Sự hỗ trợ này cho phép người cao tuổi duy trì sự độc lập và chất lượng cuộc sống của họ, trì hoãn nhu cầu chăm sóc tại cơ sở.
 • Gia đình mở rộng cũng có thể mang lại sự hỗ trợ và đồng hành về mặt tinh thần, chống lại sự cô đơn và cô lập giữa những người lớn tuổi.

Trái phiếu giữa các thế hệ và lợi ích chung:

 • Việc chăm sóc trẻ em và người lớn tuổi trong các gia đình mở rộng giúp củng cố mối liên kết giữa các thế hệ và thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.
 • Trẻ em tìm hiểu về sự lão hóa và phát triển sự đồng cảm với người lớn tuổi, trong khi người lớn tuổi có được ý thức về mục đích và sự kết nối với thế hệ trẻ.

Xem thêm:

4. Bài mẫu chủ đề talk about extended family

Dưới đây, là một số bài mẫu hay nhất về chủ đề talk about extended family.

Bài mẫu chủ đề talk about extended family
Bài mẫu chủ đề talk about extended family

4.1. Bài mẫu 1 – Talk about extended family

The extended family, which includes grandparents, aunts, uncles, cousins, and other relatives living together or nearby in addition to the parents and children, is a popular family model around the world. Although it brings many benefits such as support, connection, and preservation of tradition, it also has potential difficulties due to conflicts, disagreements in parenting methods, and pressure from many generations.

The highlight of the extended family is the spirit of solidarity and mutual support. When there are many family members living together, each individual can receive mental and material help when needed. It is a great source of encouragement, helping them overcome difficulties in life.

Furthermore, extended families often emphasize preserving cultural identity and family traditions. These values ​​are conveyed through stories and customs, helping members become more connected and aware of their roots.

However, crowding also brings potential conflicts and disagreements. When many people live together, disputes and friction are unavoidable. In particular, intergenerational parenting perspectives can lead to conflicts.

To make the extended family a place of love and connection, it is important to promote open communication and build healthy relationships between members. Spending time together through common activities such as eating, playing, and sharing confidences is an effective way to strengthen bonds. Listening, understanding and respecting each other is also the key to resolving conflicts and building strong relationships.

Dịch nghĩa:

Gia đình mở rộng, bao gồm ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em họ và những người thân khác sống cùng nhau hoặc gần đó ngoài cha mẹ và con cái, là một mô hình gia đình phổ biến trên thế giới. Tuy mang đến nhiều lợi ích như sự hỗ trợ, gắn kết, gìn giữ truyền thống, nhưng nó cũng tiềm ẩn những khó khăn do mâu thuẫn, bất đồng trong cách nuôi dạy con cái và áp lực từ nhiều thế hệ.

Điểm nổi bật của gia đình mở rộng là tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau. Khi có nhiều thành viên gia đình cùng chung sống, mỗi cá nhân đều có thể nhận được sự giúp đỡ về mặt tinh thần và vật chất khi cần thiết. Đó là nguồn động viên to lớn, giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Hơn nữa, các gia đình mở rộng thường đề cao việc gìn giữ bản sắc văn hóa và truyền thống gia đình. Những giá trị này được truyền tải qua các câu chuyện, phong tục tập quán, giúp các thành viên thêm gắn kết và có ý thức về nguồn cội của mình.

Tuy nhiên, sự đông đúc cũng tiềm ẩn những mâu thuẫn và bất đồng. Khi nhiều người cùng chung sống, việc tranh chấp, xích mích khó tránh khỏi. Đặc biệt, quan điểm nuôi dạy con cái giữa các thế hệ có thể dẫn đến những xung đột.

Để biến gia đình mở rộng thành nơi yêu thương và gắn kết, điều quan trọng là thúc đẩy sự giao tiếp cởi mở và xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa các thành viên. Dành thời gian cho nhau qua các hoạt động chung như ăn uống, vui chơi, chia sẻ tâm sự là cách hiệu quả để tăng cường gắn kết. Lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau cũng là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn và xây dựng mối quan hệ bền chặt.

4.2. Bài mẫu 2 – Talk about extended family

The trend of the nuclear family being separate from the extended family is increasingly common in modern society. However, besides certain benefits, being part of a large family also brings countless values ​​to cherish.

Cohesion and sharing: A large family is a place to gather, share love and support each other. Each member contributes a part, creating a strong bond, helping to overcome all difficulties in life. Children are cared for, taught, and oriented to their future by their parents and grandparents. Parents, when they get old, are cared for and supported by their children and grandchildren, and enjoy their old age.

Preserving cultural values: The large family is the place to preserve and transmit traditional cultural values. Generations live together, share life experiences, help children and grandchildren grow up, and preserve family identity.

However, living in a large family also requires understanding, respect and tolerance between members. Each individual needs to learn how to reconcile ego and put common interests first to build a happy home.

Dịch nghĩa:

Xu hướng gia đình hạt nhân tách biệt khỏi đại gia đình ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích nhất định, việc trở thành một phần của gia đình lớn cũng mang đến vô số giá trị đáng trân trọng.

Sự gắn kết và chia sẻ: Gia đình lớn là nơi sum vầy, sẻ chia yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi thành viên đều đóng góp một phần, tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt, giúp vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Con cái được cha mẹ, ông bà quan tâm, dạy dỗ, định hướng tương lai. Cha mẹ, khi về già, được con cháu chăm sóc, phụng dưỡng, an hưởng tuổi xế chiều.

Bảo tồn giá trị văn hóa: Gia đình lớn là nơi lưu giữ và truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống. Các thế hệ cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm sống, giúp con cháu trưởng thành, gìn giữ bản sắc gia đình.

Tuy nhiên, sống trong gia đình lớn cũng đòi hỏi sự thấu hiểu, tôn trọng và nhường nhịn giữa các thành viên. Mỗi cá nhân cần học cách dung hòa cái tôi, đặt lợi ích chung lên hàng đầu để xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

4.3. Bài mẫu 3 – Talk about extended family

Around the world, since ancient times, many cultures have cherished the multi-generational family model as a traditional value. This is where grandparents, parents, children and sometimes even aunts, uncles, cousins ​​live under the same roof or live next to each other.

A strong support network is one of the most important benefits of a multigenerational family model. When parents go to work, grandparents can help take care of the children or share housework. Besides, they are also a valuable source of spiritual encouragement during difficult times such as illness or financial difficulties.

Reuniting and taking care of the elderly in the family also becomes easier with the cooperation of all members. This is a traditional cultural beauty in many places, demonstrating children’s filial piety and responsibility towards their parents.

Living in an extended family also provides a sense of community and belonging. With the presence of many members, there is always someone to talk to, share joys and sorrows and celebrate important moments together. Children growing up in this environment will have a strong sense of family identity and be nurtured by love from a network of adults around them.

However, living together also poses certain difficulties. When generations live together, conflicts can arise due to differences in views on how to raise children, manage finances or make joint decisions. In addition, lack of private space and overload when living in cramped areas with many people are also issues that need attention.

Dịch nghĩa:

Trên khắp thế giới, từ xa xưa, nhiều nền văn hóa đã trân trọng mô hình gia đình đa thế hệ như một giá trị truyền thống. Đây là nơi ông bà, cha mẹ, con cái và đôi khi là cả cô dì, chú bác, anh chị em họ hàng cùng chung sống dưới một mái nhà hoặc sinh sống gần kề nhau.

Mạng lưới hỗ trợ vững chắc là một trong những lợi ích quan trọng nhất của mô hình gia đình đa thế hệ. Khi cha mẹ đi làm, ông bà có thể hỗ trợ chăm sóc con cái hoặc san sẻ việc nhà. Bên cạnh đó, họ còn là nguồn động viên tinh thần quý giá trong những giai đoạn khó khăn như khi gặp bệnh tật hay trắc trở tài chính.

Việc sum vầy, chăm sóc người cao tuổi trong gia đình cũng trở nên dễ dàng hơn khi có sự chung tay của các thành viên. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống ở nhiều nơi, thể hiện lòng hiếu thảo và trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ.

Sống trong đại gia đình còn mang đến cảm giác gắn kết cộng đồng và sự thuộc về. Với sự hiện diện của đông đảo thành viên, luôn có người để trò chuyện, chia sẻ buồn vui và cùng nhau kỷ niệm những khoảnh khắc quan trọng. Trẻ em lớn lên trong môi trường này sẽ có ý thức mạnh mẽ về bản sắc gia đình và được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương từ mạng lưới người lớn xung quanh.

Tuy nhiên, sống chung cũng tiềm ẩn những khó khăn nhất định. Khi các thế hệ chung sống, mâu thuẫn có thể nảy sinh do khác biệt quan điểm về cách nuôi dạy con cái, quản lý tài chính hay đưa ra quyết định chung. Bên cạnh đó, thiếu hụt không gian riêng tư và sự quá tải khi sinh hoạt trong những khu vực chật hẹp với nhiều người cũng là những vấn đề cần được lưu tâm.

5. Kết luận

Hy vọng bài viết này của IELTS Siêu Tốc đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích về chủ đề talk about extended family trong bài thi IELTS Speaking. Để ghi nhớ và vận dụng hiệu quả những kiến thức này, bạn cần ôn tập thường xuyên và luyện tập liên tục.

Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo các bài học trong chuyên mục IELTS Speaking để làm quen với cấu trúc bài thi, cách trả lời các dạng câu hỏi khác nhau và những mẹo ghi điểm cao.

Tài liệu tham khảo:

 • Extended family: https://www.twinkl.com.vn/parenting-wiki/extended-family    
 • Topics extended family: https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/extended-family 
 • Dictionary extended family: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/extended-family    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *