Top 6 bài mẫu Speaking IELTS cho topic talk about the benefits of doing housework mới nhất!

Talk about the benefits of doing housework là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong phần thi Speaking của kỳ thi IELTS. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn 6 bài mẫu Speaking mẫu cho chủ đề “the benefits of doing housework” cùng với từ vựng và cấu trúc ngữ pháp hữu ích để bạn có thể tự tin hoàn thành bài thi. Cùng IELTS Siêu Tốc theo dõi nhé!

1. Bài mẫu Speaking IELTS mới: Talk about the benefits of doing housework

Công việc nhà, hay những nhiệm vụ và công việc liên quan đến việc duy trì một hộ gia đình, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Cùng IELTS Siêu Tốc tham khảo 6 bài mẫu Speaking IELTS cho topic talk about the benefits of doing housework nhé!

Những bài mẫu Speaking IELTS chủ đề Talk about the benefits of doing housework
Những bài mẫu Speaking IELTS chủ đề Talk about the benefits of doing housework

1.1. Bài mẫu 1 – Talk about the benefits of doing housework

While many people view household chores as mundane tasks to be avoided, there are actually numerous benefits to regularly engaging in domestic duties. From a physical standpoint, activities like cleaning, laundry, and cooking require physical movement that can boost cardiovascular health, strengthen muscles, and improve flexibility. These light exercises also burn calories, making household work a sneaky way to maintain a healthy weight.

Beyond the physical advantages, housework can provide mental and emotional wellbeing as well. The sense of accomplishment from completing tasks can foster feelings of pride and satisfaction. Furthermore, sharing meals prepared at home nurtures stronger family bonds and social connections. Financially, doing chores yourself rather than outsourcing them can lead to significant cost savings over time.

Rather than dreading housework, it’s important to recognize the hidden upsides. By embracing domestic duties, individuals can improve their overall health, relationships, and financial situation. So the next time you tackle the laundry or tidy up, remember – you’re investing in your wellbeing.

Bản dịch tiếng Việt:

Mặc dù nhiều người xem các công việc nhà như những nhiệm vụ đơn điệu cần tránh, nhưng thực ra việc thường xuyên tham gia vào các công việc nội trợ mang lại rất nhiều lợi ích. Về mặt thể chất, các hoạt động như dọn dẹp, giặt giũ và nấu ăn yêu cầu sự vận động cơ thể có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường cơ bắp và cải thiện sự linh hoạt. Những bài tập nhẹ này cũng giúp đốt cháy calories, biến công việc nhà trở thành cách thức tuyệt vời để duy trì cân nặng lành mạnh.

Ngoài lợi ích về thể chất, công việc nhà còn mang lại sự an lành về mặt tinh thần và cảm xúc. Cảm giác hoàn thành nhiệm vụ có thể thúc đẩy những cảm xúc tự hào và thỏa mãn. Hơn nữa, chia sẻ bữa ăn do chính tay bạn chuẩn bị sẽ nuôi dưỡng các mối quan hệ gia đình và kết nối xã hội chặt chẽ hơn. Về mặt tài chính, tự mình thực hiện các công việc thay vì thuê ngoài cũng có thể dẫn đến những khoản tiết kiệm đáng kể trong dài hạn.

Thay vì ghét bỏ công việc nhà, điều quan trọng là nhận ra những lợi ích ẩn giấu. Bằng cách ôm ấp các nhiệm vụ nội trợ, cá nhân có thể cải thiện sức khỏe, mối quan hệ và tình hình tài chính tổng thể. Vì vậy, lần sau khi bạn giặt đồ hay dọn dẹp, hãy nhớ rằng – bạn đang đầu tư vào sự an lành của chính mình.

1.2. Bài mẫu 2 – Talk about the benefits of doing housework

While household chores are often viewed as tedious necessities, there are many surprising benefits to regularly engaging in domestic tasks. Perhaps most importantly, completing chores around the home can instill a profound sense of accomplishment and personal satisfaction. The act of tidying, cleaning, and organizing creates tangible results that provide a refreshing feeling of having meaningfully contributed to one’s living environment.

Beyond the psychological uplifts, housework also offers physical advantages. Simple activities like vacuuming, sweeping, and washing dishes require movement that counts as light exercise. This physical activity burns calories, strengthens muscles, and boosts cardiovascular health over time. Additionally, the sense of order and cleanliness that results from housework can have a calming effect, reducing stress levels.

From boosting mood to improving fitness, the true value of housework extends far beyond just maintaining a tidy home. By embracing domestic duties, individuals can cultivate greater wellbeing in both mind and body. So the next time you dread doing the laundry, remember the hidden perks waiting to be harnessed.

Bản dịch tiếng Việt:

Mặc dù các công việc nhà thường được xem là những nhiệm vụ nhàm chán cần phải thực hiện, nhưng việc thường xuyên tham gia vào các công việc nội trợ lại mang lại rất nhiều lợi ích bất ngờ. Có lẽ quan trọng nhất, hoàn thành các công việc trong nhà có thể mang lại cho bạn một cảm giác sâu sắc về sự thỏa mãn và tự hào cá nhân. Hành động gọn gàng, dọn dẹp và sắp xếp tạo ra những kết quả cụ thể, mang lại cảm giác làm ích cho môi trường sống của mình.

Bên cạnh những lợi ích về mặt tâm lý, công việc nhà cũng mang lại những lợi ích về thể chất. Các hoạt động đơn giản như hút bụi, quét dọn và rửa chén đĩa đều yêu cầu sự vận động cơ thể, được xem như bài tập nhẹ. Những hoạt động thể chất này giúp đốt cháy calories, tăng cường cơ bắp và cải thiện sức khỏe tim mạch theo thời gian. Ngoài ra, cảm giác trật tự và sạch sẽ mà công việc nhà mang lại cũng có tác dụng an định, giúp giảm mức độ căng thẳng.

Từ việc nâng cao tinh thần đến cải thiện sức khỏe, giá trị thực sự của công việc nhà vượt xa việc chỉ duy trì một ngôi nhà ngăn nắp. Bằng cách ôm ấp các nhiệm vụ nội trợ, mỗi cá nhân có thể nuôi dưỡng sự an lành hơn về cả tâm trí và thể chất. Vì vậy, lần sau khi bạn ghét phải giặt giũ, hãy nhớ những lợi ích ẩn giấu đang chờ đợi bạn.

1.3. Bài mẫu 3 – Talk about the benefits of doing housework

Contrary to popular belief, engaging in household chores can provide a multitude of benefits beyond just a tidy living space. For one, the physical activity involved in tasks like cleaning, laundry, and gardening can contribute to an active and healthy lifestyle. Housework burns calories, improves cardiovascular health, and builds muscle strength – all of which are important for overall well-being.

Additionally, the sense of accomplishment and control that comes from completing household responsibilities can boost one’s mood and self-esteem. Seeing the direct results of your efforts, whether it’s sparkling countertops or folded laundry, can instill a feeling of pride and competence. This, in turn, can foster a greater sense of order and organization in one’s life.

Moreover, the repetitive nature of many chores can have a meditative quality, providing a mental break from the stresses of the day. The rhythmic motions of sweeping or scrubbing can induce a state of mindfulness and calm. Overall, the benefits of housework extend far beyond just a tidy home – it’s an opportunity to care for oneself and one’s living space in a meaningful way.

Bản dịch tiếng Việt:

Trái với quan niệm phổ biến, tham gia vào các công việc nhà có thể mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ là không gian sống gọn gàng. Đầu tiên, hoạt động thể chất liên quan đến các công việc như dọn dẹp, giặt giũ và làm vườn có thể góp phần vào một lối sống năng động và lành mạnh. Việc làm việc nhà đốt calo, cải thiện sức khỏe tim mạch và tăng cường cơ bắp – tất cả những điều này đều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.

Bên cạnh đó, cảm giác thành tựu và kiểm soát mà việc hoàn thành các trách nhiệm gia đình mang lại có thể nâng cao tâm trạng và lòng tự trọng của một người. Nhìn thấy những kết quả trực tiếp của nỗ lực của mình, dù là mặt bếp sáng bóng hay quần áo được gấp gọn, có thể mang lại một cảm giác tự hào và năng lực. Điều này, lại có thể thúc đẩy một cảm giác lớn hơn về trật tự và tổ chức trong cuộc sống của một người.

Hơn nữa, tính chất lặp đi lặp lại của nhiều công việc nhà có thể có chất lượng thiền định, cung cấp một khoảng nghỉ ngơi tâm trí khỏi các căng thẳng của ngày. Các chuyển động nhịp nhàng của quét dọn hoặc chùi rửa có thể kích thích một trạng thái chánh niệm và bình tĩnh. Tóm lại, những lợi ích của việc làm việc nhà vượt xa khỏi việc chỉ có một ngôi nhà gọn gàng – đó là cơ hội để chăm sóc bản thân và không gian sống của mình theo một cách có ý nghĩa.

Xem thêm:

1.4. Bài mẫu 4 – Talk about the benefits of doing housework

While many individuals view domestic tasks as tedious obligations, the reality is that regular engagement in household responsibilities can confer a multitude of substantive benefits. From a physiological standpoint, the physical exertion involved in chores such as vacuuming, mopping, and gardening can contribute to improved cardiovascular health, muscular strength, and caloric expenditure – all of which are essential components of holistic wellness.

Moreover, the sense of agency and mastery that accompanies the successful completion of domestic duties can engender feelings of pride and self-efficacy. The gratification derived from tangible accomplishments, whether it be sparkling kitchen countertops or neatly folded laundry, can bolster one’s self-esteem and foster a greater sense of order and organization in one’s life.

Additionally, the rhythmic, repetitive motions inherent in many household tasks can induce a state of mindfulness and psychological respite. The meditative quality of activities such as sweeping or scrubbing can serve as a welcome reprieve from the anxieties and stresses of daily life. Ultimately, the multifaceted advantages of engaging in domestic labor extend far beyond superficial cleanliness, representing valuable opportunities for physical, psychological, and emotional self-care.

Bản dịch tiếng Việt:

Trong khi nhiều người xem các công việc nhà là những nghĩa vụ khiến họ bực dọc, thực tế là việc tham gia thường xuyên vào các trách nhiệm gia đình có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Từ quan điểm sinh lý, nỗ lực thể chất liên quan đến các công việc như hút bụi, lau nhà và làm vườn có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, sức mạnh cơ bắp và tiêu hao calo – tất cả những thành phần thiết yếu của sức khỏe toàn diện.

Hơn nữa, cảm giác quyền lực và thành thạo đi kèm với việc hoàn thành thành công các nhiệm vụ gia đình có thể tạo ra những cảm giác tự hào và tự lực. Sự thỏa mãn thu được từ những thành tựu cụ thể, dù là mặt bếp sáng bóng hay quần áo được gấp gọn, có thể củng cố lòng tự trọng của một người và thúc đẩy một cảm giác lớn hơn về trật tự và tổ chức trong cuộc sống của họ.

Bên cạnh đó, các chuyển động nhịp nhàng, lặp đi lặp lại vốn có trong nhiều công việc nhà có thể kích hoạt một trạng thái chánh niệm và nghỉ ngơi tâm lý. Chất lượng thiền định của các hoạt động như quét dọn hoặc chà xát có thể là một sự bình yên đáng chào đón khỏi những lo lắng và căng thẳng của cuộc sống hàng ngày. Tóm lại, những lợi ích đa mặt của việc tham gia vào lao động gia đình vượt xa khỏi sự sạch sẽ bề ngoài, đại diện cho những cơ hội quý giá để chăm sóc bản thân về mặt thể chất, tâm lý và cảm xúc.

1.5. Bài mẫu 5 – Talk about the benefits of doing housework

In a fast-paced, technology-driven world, the simple act of performing household chores is often overlooked or even viewed as a burdensome task. However, engaging in regular housework can yield a multitude of benefits that extend far beyond a tidy living space.

Firstly, doing housework can have a profoundly positive impact on one’s physical health. Activities such as cleaning, cooking, and laundry all involve physical exertion, which can contribute to maintaining a healthy weight and improving cardiovascular fitness. Moreover, these everyday tasks can help reduce the risk of certain health issues, such as obesity and heart disease.

In addition to the physical advantages, completing household duties can also benefit one’s mental well-being. The sense of accomplishment and control that comes with mastering domestic responsibilities can boost self-esteem and provide a much-needed respite from the stresses of daily life. Furthermore, the repetitive nature of many housework activities can have a calming, meditative effect, helping to alleviate symptoms of anxiety and depression.

Perhaps most significantly, the act of doing housework can foster stronger family bonds and a greater sense of community within the home. When household members collaborate on chores, it can instill a deeper appreciation for one another’s contributions and promote a greater sense of teamwork and cooperation. This, in turn, can lead to improved communication, increased empathy, and a heightened overall quality of life for all.

In conclusion, the benefits of engaging in housework extend far beyond the visible results of a clean and organized living space. By embracing the physical, mental, and social advantages of these everyday tasks, individuals can improve their overall well-being and foster a more harmonious home environment.

Bản dịch tiếng Việt:

Trong một thế giới đầy nhịp sống nhanh và được thúc đẩy bởi công nghệ, hành động đơn giản của việc thực hiện các công việc nhà thường bị bỏ qua hoặc thậm chí được coi là một nhiệm vụ nặng nề. Tuy nhiên, tham gia vào các công việc nhà thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích vượt xa việc có được một không gian sống gọn gàng, sạch sẽ.

Trước hết, việc làm các công việc nhà có thể có tác động tích cực sâu sắc đến sức khỏe thể chất của một người. Các hoạt động như dọn dẹp, nấu ăn và giặt giũ đều liên quan đến các nỗ lực thể chất, có thể góp phần duy trì cân nặng lành mạnh và cải thiện sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, những nhiệm vụ hàng ngày này còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe như béo phì và bệnh tim mạch.

Ngoài những lợi ích về thể chất, hoàn thành các công việc nhà cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần. Cảm giác hoàn thành và kiểm soát khi làm chủ các trách nhiệm gia đình có thể tăng cường lòng tự trọng và cung cấp một khoảng nghỉ ngơi cần thiết từ căng thẳng của cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, tính chất lặp lại của nhiều hoạt động trong công việc nhà có thể có một tác dụng an tĩnh, thiền định, giúp giảm các triệu chứng của lo âu và trầm cảm.

Có lẽ quan trọng nhất, hành động của việc làm các công việc nhà có thể tăng cường các mối liên kết gia đình và gia tăng ý thức cộng đồng trong gia đình. Khi các thành viên trong gia đình hợp tác thực hiện các công việc nhà, điều này có thể trồng được lòng trân trọng sâu sắc hơn đối với những đóng góp của nhau và thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác. Điều này, theo lượt, có thể dẫn đến cải thiện giao tiếp, gia tăng lòng cảm thông và nâng cao chất lượng cuộc sống tổng thể cho tất cả mọi người.

Tóm lại, những lợi ích của việc tham gia vào các công việc nhà vượt xa kết quả hữu hình của một không gian sống gọn gàng, sạch sẽ. Bằng cách ôm ấp những lợi ích về thể chất, tinh thần và xã hội của những nhiệm vụ hàng ngày này, mọi người có thể cải thiện được sức khỏe tổng thể và thúc đẩy một môi trường gia đình hài hòa hơn.

1.6. Bài mẫu 6 – Talk about the benefits of doing housework

Doing housework may not be the most exciting task, but it offers a range of important benefits. First and foremost, completing household chores helps maintain a clean, organized living space, which can have a positive impact on both physical and mental health. Tidying up, vacuuming, and mopping floors reduces the presence of allergens, dust, and germs, thereby promoting a healthier indoor environment. Additionally, the act of cleaning can be a form of light exercise, burning calories and improving cardiovascular fitness.

Beyond the physical advantages, housework also provides a sense of accomplishment and responsibility. By taking care of one’s living space, individuals develop a greater appreciation for their home and a stronger commitment to its upkeep. This sense of ownership and control can boost self-esteem and overall well-being. Moreover, completing household tasks teaches valuable life skills, such as time management and problem-solving, which are applicable to various aspects of life.

While it may not be the most thrilling chore, doing housework offers meaningful benefits that contribute to a person’s health, happiness, and personal growth. Incorporating regular cleaning and organization into one’s routine can lead to a more fulfilling and productive lifestyle.

Bản dịch tiếng Việt:

Việc làm việc nhà có thể không phải là nhiệm vụ hấp dẫn nhất, nhưng nó mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Trước tiên, hoàn thành các công việc nhà giúp duy trì một không gian sống sạch sẽ, có tổ chức, điều này có thể có tác động tích cực đến sức khỏe cả về mặt thể chất và tinh thần. Dọn dẹp, hút bụi và lau sàn giảm sự hiện diện của các chất gây dị ứng, bụi và vi khuẩn, từ đó thúc đẩy một môi trường trong nhà khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, việc dọn dẹp cũng có thể là một dạng tập thể dục nhẹ, đốt calo và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Ngoài những lợi ích về mặt thể chất, việc làm việc nhà cũng mang lại cảm giác hoàn thành và trách nhiệm. Bằng cách chăm sóc không gian sống của mình, mọi người phát triển được sự trân trọng cao hơn đối với ngôi nhà của họ và cam kết mạnh mẽ hơn trong việc bảo trì. Cảm giác sở hữu và kiểm soát này có thể tăng cường lòng tự trọng và sự khỏe mạnh tổng thể. Hơn nữa, hoàn thành các nhiệm vụ gia đình cũng dạy các kỹ năng sống quý giá, như quản lý thời gian và giải quyết vấn đề, những kỹ năng này áp dụng được trong nhiều khía cạnh cuộc sống.

Mặc dù có thể không phải là công việc hấp dẫn nhất, việc làm việc nhà mang lại những lợi ích có ý nghĩa góp phần vào sức khỏe, hạnh phúc và sự phát triển cá nhân của một người. Việc hòa nhập các hoạt động dọn dẹp và sắp xếp trong thói quen hàng ngày có thể dẫn đến một lối sống thỏa mãn và hiệu quả hơn.

Xem thêm:

2. Từ vựng chủ đề talk about the benefits of doing housework

Làm việc nhà không chỉ là hoạt động cần thiết trong cuộc sống hàng ngày mà còn mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe và tinh thần.

Từ vựng của chủ đề talk about the benefits of doing housework
Từ vựng của chủ đề talk about the benefits of doing housework

Dưới đây là tổng hợp các từ vựng liên quan tới chủ đề này:

2.1. Từ vựng chủ đề talk about the benefits of doing housework

Từ vựngPhiên âmÝ nghĩaVí dụ
chore (danh từ)/ˈtʃɔːr/công việc nhà, việc nhàDoing the chores around the house can help build responsibility.
tidy (động từ)/ˈtaɪdi/dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắpI like to tidy up the house on the weekends.
organize (động từ)/ˈɔːrɡənaɪz/sắp xếp, tổ chứcOrganizing the pantry can help you find things more easily.
declutter (động từ)/diːˈklʌtər/dọn dẹp, loại bỏ đồ không cần thiếtDecluttering your living space can reduce stress.
maintain (động từ)/meɪnˈteɪn/bảo trì, duy trìMaintaining a clean and organized home can improve your mood.
hygiene (danh từ)/ˈhaɪdʒiːn/vệ sinhGood hygiene habits like cleaning can prevent the spread of illness.
efficiency (danh từ)/ɪˈfɪʃ(ə)nsi/hiệu quả, năng suấtDoing housework efficiently can free up time for other activities.
mindfulness (danh từ)/ˈmaɪn(d)f(ʊ)lnəs/sự tỉnh thức, chú tâmPerforming chores mindfully can be a form of meditation.
satisfaction (danh từ)/ˌsætɪsˈfækʃ(ə)n/sự thỏa mãn, hài lòngA sense of accomplishment from completing housework can bring satisfaction.

2.2. Một số cụm từ chủ đề

Cụm từÝ nghĩaVí dụ
tackle choreshoàn thành công việc nhàI tackle the chores every weekend to keep the house tidy.
make the bedlàm gọn giường ngủMaking the bed first thing in the morning can set a productive tone for the day.
do the laundrygiặt giũ quần áoDoing the laundry regularly helps maintain good hygiene.
clean the kitchendọn dẹp bếp núcCleaning the kitchen after meals promotes a healthy cooking environment.
sort and organizesắp xếp và tổ chứcSorting and organizing your closet can help you feel more in control.

Hy vọng những từ vựng và cụm từ trên sẽ hữu ích cho bài viết của bạn. Hãy ứng dụng và đưa các từ/cụm từ này vào câu hoặc trong giao tiếp để giúp phần trình bày về chủ đề talk about the benefits of doing housework của bạn được đa dạng, phong phú và trôi chảy hơn nhé!

3. Cấu trúc sử dụng cho chủ đề talk about the benefits of doing housework

Để chia sẻ về các lợi ích của việc làm việc nhà, chúng ta có thể sử dụng một số cấu trúc ngữ pháp phổ biến như sau:

3.1. Các cấu trúc sử dụng cho chủ đề talk about the benefits of doing housework

Mục đíchCấu trúcVí dụ
Thể hiện một hành động thường xuyênS + tend to + Verb infinitivePeople tend to feel more organized when they keep their home tidy.
Biểu thị lợi ích/kết quảS + can/will + Verb infinitiveDecluttering your living space can reduce stress and improve focus.
Mô tả lợi ích trong quá khứS + have + Past ParticipleRegular cleaning and maintenance have helped me keep a healthier home environment.
Nhấn mạnh tính tích cựcIt is + adjective + to + VerbIt is satisfying to complete your daily chores efficiently.
Chỉ ra phương phápBy + Verb-ing, S + can/will + VerbBy adopting good hygiene habits, you can prevent the spread of illness.

3.2. Một số mẫu câu về chủ đề talk about the benefits of doing housework

Mục đích mô tảCâu mẫu
Nêu lợi ích về sức khỏe và tinh thầnDoing household chores can improve both your physical and mental well-being.
Giới thiệu cách thức tăng hiệu quảOrganizing your living space and maintaining good cleanliness habits can boost your productivity.
Khuyến khích thái độ tích cựcTaking pride in completing your daily housework can bring a sense of satisfaction and accomplishment.
Nhấn mạnh tầm quan trọngEstablishing a routine for basic home maintenance is crucial for creating a comfortable and functional living environment.

4. Kết luận

Bài viết trên là các bài mẫu Speaking cho chủ đề talk about the benefits of doing housework cũng như cácgợi ý từ vựng, mẫu câu, cấu trúc “ghi điểm”. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những mẫu bài hay và hữu ích về chủ đề talk about the benefits of doing housework trong bài test Speaking của kỳ thi IELTS để các bạn có thể tự tin ôn tập IELTS Speaking thêm ngay tại nhà.

Ngoài ra, đừng quên liên tục cập nhật những topic mới và những bài mẫu độc quyền cực kì hay chỉ có tại chuyên mục IELTS Speaking! Hãy để IELTS Siêu Tốc đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục band điểm IELTS mơ ước nhé!

Tài liệu tham khảo:

  • Housekeeping vocabulary: https://www.englishclub.com/english-for-work/housekeeping-vocabulary.php
  • Vocabulary lessons household chores: https://www.esl-lab.com/vocabulary-lessons/houskeeping/
  • The benefits of doing housework: https://www.weforum.org/agenda/2021/12/housework-linked-to-sharper-memory-in-older-adults/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *