Talk about your leisure activities – Top 6 mẫu bài viết hay nhất

Bài viết giải đáp thắc mắc về talk about your leisure activities, hướng dẫn chi tiết cho bạn những bài mẫu và từ vựng thông dụng trong bài Speaking.

Talk about your leisure activities là một chủ đề thú vị và thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking. Việc chia sẻ về những hoạt động lúc rảnh rỗi không chỉ giúp bạn thể hiện khả năng ngôn ngữ mà còn giúp bạn tạo ấn tượng tốt với giám khảo về tính cách và sở thích của bản thân. 

Tuy nhiên, để có một bài nói ấn tượng và đạt điểm cao về talk about about your leisure activities, bạn cần vượt qua những bài mẫu thông thường và thể hiện sự sáng tạo, độc đáo trong cách trình bày. Hãy xem ngày một số bài viết mẫu của IELTS Siêu Tốc để tự tin trong bài thi của mình nhé!

1. Bài mẫu Speaking: Talk about your leisure activities

Dưới đây, là một số bài mẫu hay nhất về chủ đề talk about your leisure activities

1.1. Bài mẫu 1 – Talk about  your leisure activities – Watching movies

Watching movies is one of my favorite leisure activities. I enjoy watching movies because it allows me to escape from reality and enter into a different world. I can also learn about different cultures and perspectives through movies. I prefer watching movies at home on my own or with my friends. I usually watch movies on Netflix or YouTube.

My favorite genre of movie is science fiction. I enjoy watching movies about space travel, aliens, and robots. I also like watching movies that are based on true stories. I find these movies to be very interesting and informative. Some of my favorite movies include The Shawshank Redemption, The Lord of the Rings trilogy, and Inception.

I believe that watching movies can be a beneficial leisure activity. It can help to improve our imagination and creativity. It can also help us to learn about different cultures and perspectives. Additionally, watching movies can be a relaxing and enjoyable way to spend our free time.

Talk about your leisure activities – Watching movies
Talk about your leisure activities – Watching movies

Bản dịch

Xem phim là một trong những hoạt động giải trí yêu thích của tôi. Tôi thích xem phim vì nó cho phép tôi thoát khỏi thực tế và bước vào một thế giới khác. Tôi cũng có thể tìm hiểu về các nền văn hóa và quan điểm khác nhau thông qua phim ảnh. Tôi thích xem phim ở nhà một mình hoặc với bạn bè. Tôi thường xem phim trên Netflix hoặc YouTube.

Thể loại phim yêu thích của tôi là khoa học viễn tưởng. Tôi thích xem phim về du hành vũ trụ, người ngoài hành tinh và robot. Tôi cũng thích xem phim dựa trên những câu chuyện có thật. Tôi thấy những bộ phim này rất thú vị và nhiều thông tin. Một số bộ phim yêu thích của tôi bao gồm The Shawshank Redemption, bộ ba Lord of the Rings và Inception.

Tôi tin rằng xem phim có thể là một hoạt động giải trí có lợi. Nó có thể giúp cải thiện trí tưởng tượng và sự sáng tạo của chúng ta. Nó cũng có thể giúp chúng ta tìm hiểu về các nền văn hóa và quan điểm khác nhau. Ngoài ra, xem phim có thể là một cách thư giãn và thú vị để dành thời gian rảnh rỗi của chúng ta.

1.2. Bài mẫu 2 – Talk about  your leisure activities – Hanging out with friends

Among the various leisure activities I enjoy, spending time with friends holds a special place. It’s a social endeavor that allows me to strengthen existing bonds and forge new memories. 

Our hangouts can vary depending on our mood and the weather. Sometimes, we gather at local cafes to catch up on each other’s lives over steaming cups of coffee. Other times, we might opt for more active outings, exploring nature trails or engaging in friendly game nights at someone’s home. Regardless of the activity, these gatherings provide a welcome respite from daily routines, offering opportunities for pure enjoyment and connection.

The frequency of our get-togethers depends on everyone’s schedules, but we strive to meet at least once a week. These gatherings don’t have to be elaborate; even casual evenings spent in conversation and laughter can be incredibly refreshing. The sense of belonging and support I derive from my friends is invaluable, and these shared experiences contribute significantly to my overall well-being.

Beyond the social aspect, hanging out with friends offers a multitude of benefits. It allows me to step away from the daily grind and engage in activities that bring me joy and relaxation. These moments of shared laughter and camaraderie help alleviate stress and boost my mood. Additionally, spending time with friends fosters a sense of belonging and acceptance, which is crucial for my emotional well-being.

In conclusion, hanging out with friends is an integral part of my leisure time, providing opportunities for social connection, stress relief, and emotional well-being. I cherish the moments spent with my friends, and I am grateful for the positive impact they have on my life.

Talk about  your leisure activities – Hanging out with friends
Talk about  your leisure activities – Hanging out with friends

Bản dịch

Trong số những hoạt động giải trí đa dạng mà tôi yêu thích, dành thời gian cho bạn bè chiếm một vị trí đặc biệt. Đó là một nỗ lực xã hội cho phép tôi củng cố mối quan hệ hiện có và tạo ra những kỷ niệm mới. 

Những buổi tụ tập của chúng tôi có thể thay đổi tùy theo tâm trạng và thời tiết. Đôi khi, chúng tôi tụ tập tại các quán cà phê địa phương để trò chuyện về cuộc sống của nhau bên những tách cà phê nóng hổi. Những lần khác, chúng tôi có thể chọn những chuyến đi chơi năng động hơn, khám phá những con đường mòn thiên nhiên hoặc tham gia các buổi tối chơi trò chơi thân mật tại nhà của ai đó. Bất kể hoạt động nào, những buổi tụ tập này mang đến sự giải lao chào đón khỏi thói quen hàng ngày, mang đến cơ hội cho niềm vui và sự kết nối thuần túy.

Tần suất tụ tập của chúng tôi phụ thuộc vào lịch trình của mọi người, nhưng chúng tôi cố gắng gặp nhau ít nhất một lần một tuần. Những buổi tụ tập này không cần phải cầu kỳ; ngay cả những buổi tối bình thường dành cho trò chuyện và tiếng cười cũng có thể vô cùng sảng khoái. Cảm giác được thuộc về và được hỗ trợ mà tôi nhận được từ bạn bè của mình là vô giá, và những trải nghiệm chung này góp phần đáng kể vào sự khỏe mạnh tổng thể của tôi.

Ngoài khía cạnh xã hội, dành thời gian cho bạn bè mang lại vô số lợi ích. Nó cho phép tôi thoát khỏi sự hối hả hàng ngày và tham gia vào các hoạt động mang lại cho tôi niềm vui và sự thư giãn. Những khoảnh khắc chia sẻ tiếng cười và tình bạn này giúp giảm bớt căng thẳng và nâng cao tâm trạng của tôi. Ngoài ra, dành thời gian cho bạn bè thúc đẩy cảm giác được thuộc về và chấp nhận, điều này rất quan trọng cho sức khỏe tinh thần của tôi.

Kết lại, dành thời gian cho bạn bè là một phần không thể thiếu trong thời gian rảnh rỗi của tôi, mang lại cơ hội kết nối xã hội, giải tỏa căng thẳng và tinh thần khỏe mạnh. Tôi trân trọng những khoảnh khắc bên bạn bè và tôi biết ơn tác động tích cực mà họ mang lại cho cuộc sống của tôi.

Xem thêm:

1.3. Bài mẫu 3 – Talk about your leisure activities – Listening to music

Listening to music is one of my favorite ways to unwind and relax. It’s a versatile activity that I can enjoy anywhere, anytime. Whether I’m cooking dinner, going for a walk, or just chilling at home, music can really set the mood.

There are so many genres of music out there, so I can always find something that fits my mood. Sometimes I want to get pumped up with energetic pop or rock, while other times I prefer to chill out with some ambient or classical music.

I’m always on the lookout for new artists and songs. It’s exciting to find a hidden gem or a band that I can really connect with. There are so many ways to discover new music these days, from streaming services to online recommendations.

Music has a powerful ability to evoke emotions. A certain song can take me back to a specific time and place in my life, or it can simply make me feel happy, sad, or energized. Sometimes, listening to music can actually help me focus and concentrate on a task. Instrumental music or music with minimal lyrics can be a great way to block out distractions and get into a productive zone.

Overall, listening to music is an integral part of my life. It enriches my experiences and helps me to connect with myself and the world around me.

Talk about your leisure activities – Listening to music
Talk about your leisure activities – Listening to music

Bản dịch

Nghe nhạc là một trong những cách yêu thích của tôi để thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Đó là một hoạt động linh hoạt mà tôi có thể tận hưởng ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Cho dù tôi đang nấu bữa tối, đi dạo hay chỉ thư giãn ở nhà, âm nhạc thực sự có thể tạo bầu không khí.

Có rất nhiều thể loại âm nhạc ngoài kia, vì vậy tôi luôn có thể tìm thấy thứ gì đó phù hợp với tâm trạng của mình. Đôi khi tôi muốn được khuấy động với nhạc pop hoặc rock tràn đầy năng lượng, trong khi những lúc khác tôi thích thư giãn với một số nhạc ambient hoặc cổ điển.

Tôi luôn tìm kiếm những nghệ sĩ và bài hát mới. Thật thú vị khi tìm thấy một viên ngọc quý ẩn giấu hoặc một ban nhạc mà tôi thực sự có thể kết nối. Có rất nhiều cách để khám phá âm nhạc mới ngày nay, từ các dịch vụ phát trực tuyến đến các đề xuất trực tuyến.

Âm nhạc có khả năng mạnh mẽ khơi gợi cảm xúc. Một bài hát nào đó có thể đưa tôi trở lại một thời điểm và địa điểm cụ thể trong cuộc đời, hoặc đơn giản là khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, buồn bã hoặc tràn đầy năng lượng.  Đôi khi, nghe nhạc thực sự có thể giúp tôi tập trung và chú ý vào một nhiệm vụ. Âm nhạc không lời hoặc âm nhạc có ít lời có thể là một cách tuyệt vời để chặn đứng sự xao nhãng và đi vào vùng năng suất.

Nhìn chung, nghe nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nó làm phong phú thêm trải nghiệm của tôi và giúp tôi kết nối với bản thân và thế giới xung quanh.

1.4. Bài mẫu 4 – Talk about your leisure activities – Playing games or sports

When the workday is done and I need to unwind, there’s nothing quite like the feeling of sand between my toes (or sneakers on a court) and the satisfying smack of a well-hit volleyball. Yes, volleyball is my go-to leisure activity, and for good reason! It’s a fantastic way to get active and stay healthy. Volleyball is a full-body workout. It keeps my heart rate up, builds muscle strength and endurance, and improves my reflexes and coordination. All that jumping, spiking, and diving keeps me feeling energized and healthy.

There’s something undeniably exciting about a close volleyball match. The back-and-forth rallies, the strategic plays, and the energy on the court create a thrilling atmosphere. Whether it’s a friendly game with friends or a more competitive league match, the competitive spirit keeps me engaged and motivated.

Volleyball is a fantastic social activity. It’s a great way to connect with friends, new and old. Celebrating a point together, strategizing as a team, and supporting each other on the court fosters a strong sense of camaraderie and belonging.

Volleyball offers a continuous learning curve. Whether it’s mastering a new serve technique, improving my setting skills, or perfecting my jump approach, there’s always something new to learn and improve on. This constant challenge keeps me engaged and motivated to push myself further.

Beyond the physical and social benefits, volleyball simply brings me joy. The feeling of a perfectly timed spike, the thrill of a successful block, and the camaraderie with teammates create a sense of accomplishment and pure fun. It’s the perfect way to de-stress, get some exercise, and connect with others.

Talk about your leisure activities – Playing games or sports
Talk about your leisure activities – Playing games or sports

Bản dịch

Khi hết giờ làm việc và tôi cần thư giãn, không có gì tuyệt vời hơn cảm giác cát giữa các ngón chân (hoặc giày thể thao trên sân) và tiếng tát thỏa mãn khi đánh bóng chuyền trúng đích. Đúng vậy, bóng chuyền là hoạt động giải trí yêu thích của tôi, và vì lý do chính đáng! Đó là một cách tuyệt vời để vận động và giữ gìn sức khỏe. Bóng chuyền là bài tập toàn thân. Nó giúp tôi tăng nhịp tim, tăng cường sức mạnh và sức bền của cơ bắp, đồng thời cải thiện phản xạ và khả năng phối hợp. Tất cả những cú nhảy, cú đánh và cú lao giúp tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh.

Có điều gì đó không thể chối cãi là thú vị về một trận đấu bóng chuyền gay cấn. Những pha tấn công qua lại, những pha bóng chiến thuật và năng lượng trên sân tạo nên bầu không khí ly kỳ. Cho dù đó là một trận đấu giao hữu với bạn bè hay một trận đấu giải đấu cạnh tranh hơn, tinh thần thi đấu luôn khiến tôi tập trung và có động lực.

Bóng chuyền là một hoạt động xã hội tuyệt vời. Đó là một cách tuyệt vời để kết nối với bạn bè, mới và cũ. Cùng nhau ăn mừng một điểm, lập chiến thuật theo nhóm và hỗ trợ nhau trên sân tạo nên tinh thần đồng đội và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ.

Bóng chuyền mang đến một đường cong học tập liên tục. Cho dù đó là thành thạo kỹ thuật phát bóng mới, cải thiện kỹ năng chuyền bóng hay hoàn thiện cú đánh bóng, luôn có điều gì đó mới để học hỏi và cải thiện. Thử thách liên tục này khiến tôi luôn tập trung và có động lực để tiến xa hơn.

Ngoài những lợi ích về thể chất và xã hội, bóng chuyền đơn giản mang lại cho tôi niềm vui. Cảm giác đánh bóng đúng lúc, cảm giác hồi hộp khi chắn bóng thành công và tinh thần đồng đội với đồng đội tạo nên cảm giác hoàn thành và niềm vui sướng thuần túy. Đó là cách hoàn hảo để giải tỏa căng thẳng, tập thể dục và kết nối với mọi người.

1.5. Bài mẫu 5 – Talk about your leisure activities – Go to the gym

For many, unwinding might involve curling up with a good book or sinking into a relaxing bath. But for me, the ultimate stress reliever and energy booster is hitting the gym. It’s more than just pumping iron; it’s a dedicated time for self-care and improvement.

The daily grind can take its toll. The gym provides a dedicated space to leave my worries at the door. Whether it’s a high-intensity workout or a more mindful yoga session, physical activity helps me clear my head and de-stress. Leaving the gym, I feel refreshed and ready to tackle whatever life throws my way.

Exercise isn’t just about burning calories; it’s about pushing my limits and becoming a stronger, healthier version of myself. Witnessing my own progress, whether it’s lifting heavier weights or running farther, is incredibly motivating. The gym empowers me to take control of my physical well-being.

The gym is a place where I can truly test my limits and discover new strengths. It’s a constant learning experience, whether I’m mastering a new exercise or experimenting with different workout routines. This exploration helps me develop discipline and a sense of accomplishment that spills over into other areas of my life.

Talk about your leisure activities – Go to the gym
Talk about your leisure activities – Go to the gym

Bản dịch

Đối với nhiều người, thư giãn có thể liên quan đến việc cuộn tròn với một cuốn sách hay ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Nhưng đối với tôi, cách giải tỏa căng thẳng và tăng cường năng lượng tốt nhất là đến phòng tập thể dục. Đó không chỉ đơn thuần là tập luyện sức mạnh; đó là thời gian dành riêng cho việc chăm sóc bản thân và cải thiện bản thân. Dưới đây là lý do tại sao phòng tập thể dục là hoạt động giải trí yêu thích của tôi:

Căng thẳng hàng ngày có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Phòng tập thể dục cung cấp một không gian riêng biệt để tôi gác lại những lo lắng ở cửa. Cho dù đó là một buổi tập luyện cường độ cao hay một buổi tập yoga chánh niệm hơn, hoạt động thể chất giúp tôi thanh thản tâm trí và giải tỏa căng thẳng. Khi rời khỏi phòng tập thể dục, tôi cảm thấy sảng khoái và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì cuộc sống mang lại.

Tập thể dục không chỉ đơn thuần là đốt cháy calo; đó là về việc thúc đẩy bản thân và trở thành phiên bản mạnh mẽ, khỏe mạnh hơn của chính mình. Chứng kiến ​​sự tiến bộ của bản thân, cho dù đó là nâng tạ nặng hơn hay chạy xa hơn, là điều vô cùng khích lệ. Phòng tập thể dục cho phép tôi kiểm soát sức khỏe thể chất của mình.

Phòng tập thể dục là nơi tôi có thể thực sự thử thách bản thân và khám phá những điểm mạnh mới. Đó là một trải nghiệm học hỏi liên tục, cho dù tôi đang thành thạo một bài tập mới hay thử nghiệm các bài tập luyện khác nhau. Việc khám phá này giúp tôi rèn luyện tính kỷ luật và ý thức thành đạt, điều này lan sang các lĩnh vực khác trong cuộc sống của tôi.

1.6. Bài mẫu 6 – Talk about your leisure activities – Reading books

There’s a certain magic that unfolds when I crack open a book. It’s a gateway to countless worlds, a passport to adventures beyond the confines of my living room. Reading, for me, isn’t just a leisure activity; it’s a portal to pure escapism and a wellspring of knowledge.

The power of a captivating story is undeniable. The words on the page weave a spell, transporting me to fantastical realms or immersing me in the gritty realities of another time. I can lose myself in the struggles and triumphs of fictional characters, feeling their joys and sorrows as if they were my own. The stresses of everyday life melt away as I become completely engrossed in the narrative.

My particular love affair lies with the realm of fantasy. Lush descriptions paint pictures of magical landscapes, where dragons soar through sapphire skies and mythical creatures roam ancient forests. The heroes I encounter on these journeys ignite my sense of wonder. Their adventures are filled with courage, sacrifice, and the pursuit of impossible dreams, reminding me of the boundless potential that resides within us all.

However, my literary appetite extends beyond fantastical worlds. Historical fiction holds a special place in my heart. It’s like stepping into a time machine, witnessing the grandeur of bygone eras and the struggles of those who came before us. Through the eyes of fictional characters, I can experience pivotal moments in history, gaining a deeper understanding of the past and its impact on the present.

In conclusion, reading is more than just a hobby; it’s an essential part of who I am. It’s a journey of exploration, a source of knowledge, and a haven of comfort. With every book I embark on a new adventure, one that enriches my life in countless ways. So, the next time you see me, there’s a good chance I’ll be lost in the pages of a book, my imagination soaring to new heights as I explore the boundless possibilities that literature offers.

Talk about your leisure activities – Reading books
Talk about your leisure activities – Reading books

Bản dịch

Có một thứ ma thuật kỳ diệu nào đó hiện ra khi tôi mở ra một cuốn sách. Đó là cánh cổng dẫn đến vô số thế giới, là tấm hộ chiếu cho những cuộc phiêu lưu vượt ra khỏi giới hạn căn phòng của tôi. Đối với tôi, đọc sách không chỉ là một hoạt động giải trí; đó là một cánh cổng dẫn đến sự thoát ly hoàn toàn và một nguồn suối tri thức dồi dào.

Sức mạnh của một câu chuyện hấp dẫn là không thể phủ nhận. Những từ ngữ trên trang sách dệt nên một phép thuật, đưa tôi đến những miền đất huyền bí hoặc hòa mình vào thực tế khắc nghiệt của một thời đại khác. Tôi có thể chìm đắm trong những gian khổ và chiến thắng của những nhân vật hư cấu, cảm nhận niềm vui và nỗi buồn của họ như thể đó là của chính mình. Những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày tan biến khi tôi hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện.

Mối tình lãng mạn đặc biệt của tôi nằm ở lĩnh vực kỳ ảo. Những mô tả chi tiết vẽ nên những bức tranh về những cảnh quan huyền bí, nơi những con rồng bay lượn trên bầu trời ngọc bích và những sinh vật huyền thoại lang thang trong những khu rừng cổ đại. Những anh hùng mà tôi gặp trên những hành trình này khơi dậy trong tôi cảm giác ngạc nhiên. Những cuộc phiêu lưu của họ đầy dũng cảm, hy sinh và theo đuổi những ước mơ không thể, nhắc nhở tôi về tiềm năng vô bờ bến nằm trong mỗi chúng ta.

Tuy nhiên, sự thèm ăn văn học của tôi không chỉ giới hạn ở những thế giới kỳ ảo. Tiểu thuyết lịch sử chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Nó giống như bước vào cỗ máy thời gian, chứng kiến ​​sự tráng lệ của những thời đại đã qua và những khó khăn của những người đi trước chúng ta. Qua con mắt của những nhân vật hư cấu, tôi có thể trải nghiệm những khoảnh khắc then chốt trong lịch sử, có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về quá khứ và tác động của nó đến hiện tại.

Tóm lại, đọc sách không chỉ là một sở thích; đó là một phần thiết yếu của con người tôi. Đó là một hành trình khám phá, một nguồn tri thức và một thiên đường của sự thoải mái. Với mỗi cuốn sách, tôi bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, một cuộc phiêu lưu làm phong phú thêm cuộc sống của tôi theo vô số cách. Vì vậy, lần sau khi bạn nhìn thấy tôi, có khả năng cao là tôi sẽ bị lạc trong những trang sách, trí tưởng tượng của tôi bay cao bay xa khi tôi khám phá những khả năng vô tận mà văn học mang lại.

Xem thêm

2. Từ vựng cho chủ đề talk about your leisure activities

Sau đây là vốn từ vựng phổ biến về chủ đề talk about your leisure activities.

Từ vựng cho chủ đề talk about your leisure activities
Từ vựng cho chủ đề talk about your leisure activities

2.1. Từ vựng chủ đề

Để giúp bạn có thể nắm được chủ đề talk about your leisure activities nhanh nhất, dưới đây là một số từ vựng giúp bạn cải thiện hơn vốn từ vựng của mình.

Từ loạiTừ vựngNghĩa tiếng Việt
Danh từhobbysở thích
leisure activityhoạt động giải trí
pastimetrò tiêu khiển
recreationhoạt động giải trí
entertainmentsự giải trí
sportthể thao
gametrò chơi
exercisetập thể dục
readingđọc sách
writingviết lách
listening to musicnghe nhạc
watching moviesxem phim
spending time with family and friendsdành thời gian cho gia đình và bạn bè
travelingdu lịch
cookingnấu ăn
gardeninglàm vườn
volunteeringhoạt động tình nguyện
shoppingmua sắm
going to the moviesxem phim
going to concertsđi xem hòa nhạc
going to sporting eventsđi xem các sự kiện thể thao
going out to eatđi ăn
staying at homeở nhà
Động từenjoythích
loveyêu thích
likethích
dolàm
participate intham gia
take part intham gia
engage intham gia
find relaxingthấy thư giãn
find enjoyablethấy thú vị
find rewardingthấy bổ ích
help me to unwindgiúp tôi thư giãn
allow me to escape from the stress of everyday lifecho phép tôi thoát khỏi căng thẳng của cuộc sống hàng ngày
Tính từfavoriteyêu thích
relaxingthư giãn
enjoyablethú vị
rewardingbổ ích
funvui vẻ
excitingthú vị
challengingđầy thử thách
creativesáng tạo
educationalgiáo dục
culturalvăn hóa
Từ vựng chủ đề

2.2. Một số cụm từ chủ đề

Bảng này cung cấp cho bạn một số cụm từ chủ đề talk about your leisure activities, giúp bạn dễ dàng xây dựng và hoàn thiện bài nói của mình.

Chủ đề Cụm từNghĩa
Thể thaoPlay sportsChơi thể thao
Go to the gymTập gym
Work outTập luyện
Do yogaTập yoga
Go runningChạy bộ
Rock climbLeo núi
Sở thíchCollect thingsSưu tập
Listen to musicNghe nhạc
Write diaryViết nhật ký
Play pianoChơi đàn piano
Watch movies Xem phim
Dành thời gian cho gia đình và bạn bèSpend time with family Dành thời gian cho gia đình
Have dinner with friends Ăn tối với bạn bè
Watch a movie togetherXem phim cùng nhau
Play games togetherChơi trò chơi cùng nhau
Go on tripsĐi du lịch
Du lịchGo on vacationĐi nghỉ mát
Explore new placesKhám phá những địa điểm mới
Try new foodsThử các món ăn mới
Go camping Đi cắm trại
Go snowboardingTrượt ván tuyết
Learn about different culturesTìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau
Một số cụm từ chủ đề

Xem thêm:

3. Cấu trúc sử dụng cho chủ đề talk about your leisure activities

Để có một bài nói ấn tượng và đạt điểm cao, bạn cần sử dụng cấu trúc bài nói logic, rõ ràng và thể hiện khả năng ngôn ngữ của bản thân một cách hiệu quả.

Cấu trúc sử dụng cho chủ đề talk about your leisure activities
Cấu trúc sử dụng cho chủ đề talk about your leisure activities

3.1. Các cấu trúc sử dụng

Bảng này cung cấp cho bạn một số cấu trúc sử dụng cho chủ đề talk about your leisure activities, giúp bạn dễ dàng xây dựng và hoàn thiện bài nói của mình.

PhầnCấu trúcVí dụ
Giới thiệu– Bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân và sở thích của bạn.
– Nêu sơ lược về các hoạt động giải trí mà bạn sẽ chia sẻ.
– Hi everyone, my name is [Tên của bạn]. Today, I’d like to talk about my leisure activities.
– I enjoy a variety of leisure activities, including [hoạt động 1], [hoạt động 2], and [hoạt động 3].
Chi tiết về các hoạt động giải trí– Nêu tên hoạt động giải trí đầu tiên.
– Giải thích lý do bạn thích hoạt động này.
– Miêu tả chi tiết về hoạt động này, bao gồm cách thực hiện, địa điểm thực hiện, thời gian thực hiện, v.v.
– Chia sẻ những trải nghiệm thú vị hoặc khó quên khi tham gia hoạt động này.
– I enjoy playing basketball because it’s a great way to stay fit and have fun with my friends.
– I usually play basketball at my local park a few times a week.
– One of my most memorable basketball experiences was when I won the championship game with my team.
Kết luận– Tóm tắt lại những hoạt động giải trí mà bạn đã chia sẻ.
– Nêu cảm nghĩ của bạn về tầm quan trọng của các hoạt động giải trí trong cuộc sống.
– Cảm ơn người nghe đã chú ý.
– In conclusion, I have shared with you three of my favorite leisure activities: playing basketball, reading books, and cooking. These activities help me to relax, de-stress, and have fun. I believe that leisure activities are an important part of a healthy and balanced lifestyle.
– Thank you for listening to my talk about my leisure activities. I hope you found it interesting.
Cấu trúc bổ sung– So sánh và đối chiếu.
– Giải thích nguyên nhân và kết quả.
– Kể chuyện.
– Sử dụng từ vựng và ngữ pháp đa dạng.
– Sử dụng ngôn ngữ cơ thể.
– I enjoy both playing sports and reading books. However, playing sports is more physically demanding, while reading books is more mentally stimulating.
– I enjoy playing video games because they help me to relax and de-stress after a long day at work.
– The first time I went hiking, I got lost and had to spend the night in the forest. It was a scary experience, but I learned a lot about myself and about the importance of being prepared.
Các cấu trúc sử dụng

3.2. Mẫu câu chủ đề talk about your leisure activities

Để ghi điểm cao, bạn cần thể hiện khả năng giao tiếp hiệu quả, sử dụng ngôn ngữ đa dạng và cung cấp thông tin hấp dẫn cho người nghe. Dưới đây là một số mẫu câu giúp bạn hoàn thành chủ đề này một cách xuất sắc.

Mục đíchMẫu câuVí dụNghĩa
Miêu tả mặt khác của hoạt động giải tríWhether [clause], every time I [activity], my grasp of the world and the people in it deepens.Whether I’m reading a book or watching a movie, every time I engage in these activities, my understanding of the world and the people in it deepens.Bất kể tôi đang đọc sách hay xem phim, mỗi khi tham gia vào những hoạt động này, sự hiểu biết của tôi về thế giới và con người trong đó lại càng sâu sắc hơn.
Nói về nơi thực hiện hoạt động giải tríAs for where I [activity], it’s mostly in the [place].As for where I read books, I mostly do it in the comfort of my own living room.Về nơi tôi đọc sách, tôi chủ yếu làm điều đó trong sự thoải mái của phòng khách nhà mình.
Nói về sở thíchI am keen on/ fond of [V_ing]I am keen on playing sports.Tôi thích chơi thể thao.
Đề cập đến những lợi ích của hoạt động giải trí trong thời gian rảnh[Activity] is more than just a leisure activity for me – it’s a form of self-expression, emotional connection, and personal enrichment.Playing sports is more than just a leisure activity for me – it’s a form of self-expression, emotional connection, and personal enrichment. Through sports, I am able to challenge myself both physically and mentally, connect with my teammates and friends, and learn valuable life lessons.Chơi thể thao không chỉ là một hoạt động giải trí đối với tôi – đó là một hình thức thể hiện bản thân, kết nối cảm xúc và làm giàu cho bản thân. Thông qua thể thao, tôi có thể thử thách bản thân cả về thể chất và tinh thần, kết nối với đồng đội và bạn bè, đồng thời học hỏi những bài học quý giá về cuộc sống.
Nói về hoạt động trong thời gian rảnhIn my spare time, I often relax by [activity]In my spare time, I often relax by reading books.Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thường thư giãn bằng cách đọc sách.
Đề cập hoạt động yêu thích khi có thời gianWhen I get the time, I like to [activity]When I get the time, I like to travel to new places.Khi có thời gian, tôi thích đi du lịch đến những địa điểm mới.
Kết thúc, tóm tắt bài nói (nếu cần thiết)So, I think that …So, I think that reading books is a great way to relax and learn new things.Vì vậy, tôi nghĩ rằng đọc sách là một cách tuyệt vời để thư giãn và học hỏi những điều mới.
To recap, I would like to say …To recap, I would like to say that spending time with friends and family is one of my favorite leisure activities.Tóm lại, tôi muốn nói rằng dành thời gian cho bạn bè và gia đình là một trong những hoạt động giải trí yêu thích của tôi.
In a word, …In a word, I believe that leisure activities are an important part of a healthy and balanced lifestyle.Nói tóm lại, tôi tin rằng các hoạt động giải trí là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh và cân bằng.
To sum up, …To sum up, I have discussed several of my favorite leisure activities, including reading books, watching movies, and spending time with friends and family.Để tóm tắt, tôi đã thảo luận về một số hoạt động giải trí yêu thích của mình, bao gồm đọc sách, xem phim và dành thời gian cho bạn bè và gia đình.
To recapitulate, …To recapitulate, I have talked about how I enjoy spending my free time in a variety of ways, from relaxing activities like reading to more active pursuits like playing sports.Để tóm tắt, tôi đã nói về cách tôi thích dành thời gian rảnh rỗi của mình theo nhiều cách khác nhau, từ các hoạt động thư giãn như đọc sách đến các hoạt động năng động hơn như chơi thể thao.
Mẫu câu chủ đề talk about your leisure activities

4. Kết bài

Để kết thúc bài viết về chủ đề talk about your leisure activities, hãy cùng tóm tắt lại những điểm quan trọng giúp bạn ghi điểm cao trong kỳ thi và có những chia sẻ thú vị về sở thích của mình:

  • Lựa chọn hoạt động giải trí độc đáo: Thay vì những sở thích phổ biến, hãy chia sẻ về một hoạt động ít người biết đến để thu hút sự chú ý và tạo ấn tượng.
  • Kể câu chuyện hấp dẫn: Chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ hoặc bài học quý giá liên quan đến sở thích của bạn. Sử dụng ngôn ngữ sinh động, miêu tả chi tiết và thể hiện cảm xúc để thu hút người nghe.
  • Luyện tập thường xuyên: Tập luyện trước gương hoặc với bạn bè để đảm bảo trình bày trôi chảy và tự tin. Giữ giao tiếp bằng mắt và thể hiện sự nhiệt tình.

Bên cạnh những bí quyết trên, hãy sáng tạo, kể chuyện lôi cuốn và tự tin trình bày để ghi điểm cao!

Ngoài ra, việc tham khảo các bài học trong chuyên mục IELTS Speaking của IELTS Siêu Tốc sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc của phần thi nói, cách trả lời các loại câu hỏi khác nhau, và những mẹo nhỏ để ghi điểm cao. Bạn cũng sẽ học được cách sử dụng các cụm từ và cấu trúc ngữ pháp nâng cao để làm bài nói của mình thêm phần phong phú và hấp dẫn. Hãy luyện tập cách diễn đạt ý tưởng một cách logic và rõ ràng, sử dụng ví dụ minh họa cụ thể để làm nổi bật quan điểm của mình.

Tài liệu tham khảo:

  • Leisure Activities Definition, Benefits & Examples: https://study.com/academy/lesson/leisure-activities-of-adults-types-benefits-examples.html
  • 14 Basic Cinematography & Film Techniques for Better Cinematic Shots:
  • https://www.adorama.com/alc/14-basic-cinematography-techniques-for-better-cinematic-shots

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *