Top 6 bài mẫu Speaking IELTS cho topic talk about a historical figure in Vietnam mới nhất!

Talk about a historical figure in Vietnam là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong phần thi Speaking của kỳ thi IELTS. Việt Nam, một quốc gia với lịch sử phong phú và đầy biến động, đã chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của vô số triều đại, sự va chạm của các đế chế và tinh thần bất khuất của con người.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn 6 bài mẫu Speaking mẫu cho chủ đề “Talk about a historical figure in Vietnam” cùng với từ vựng và cấu trúc ngữ pháp hữu ích để bạn có thể tự tin hoàn thành bài thi. Cùng IELTS Siêu Tốc theo dõi nhé!

1. Bài mẫu Speaking IELTS mới: Talk about a historical figure in Vietnam

Trải qua nhiều thế kỷ, vô số nhân vật đã xuất hiện từ trang sử, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong bản sắc và định hình vận mệnh của quốc gia.

Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình khám phá những câu chuyện về những cá nhân phi thường này, khám phá những đóng góp của họ cho di sản trường tồn của Việt Nam thông qua 6 bài mẫu Speaking IELTS cho topic talk about a historical figure in Vietnam.

Bài mẫu Speaking IELTS về Talk about a historical figure in Vietnam
Bài mẫu Speaking IELTS về Talk about a historical figure in Vietnam

1.1. Bài mẫu 1 – Talk about a historical figure in Vietnam – President Ho Chi Minh

President Ho Chi Minh: A Beacon of Vietnamese Independence

Hồ Chí Minh, revered as the “Father of Modern Vietnam,” stands as a towering figure in the nation’s history. His unwavering dedication to independence, his unwavering belief in the power of the people, and his unwavering commitment to social justice propelled Vietnam towards self-determination and a place among the nations of the world.

Born in 1890 as Nguyễn Sinh Cung, Ho Chi Minh embarked on a journey of revolutionary activism, traversing continents and immersing himself in the struggles of oppressed peoples worldwide. Witnessing the injustices of French colonial rule in his homeland, he resolved to liberate Vietnam from foreign domination.

In 1941, Ho Chi Minh returned to Vietnam, leading the Viet Minh independence movement against the Japanese occupation and subsequently the French. His strategic brilliance and unwavering resolve galvanized the Vietnamese people, culminating in the decisive victory at Dien Bien Phu in 1954, marking the end of French colonial rule.

As the first president of North Vietnam, Ho Chi Minh continued to champion the cause of national unification, guiding the country through the tumultuous years of the Vietnam War. Despite the challenges, he remained steadfast in his vision of a united, independent Vietnam.

Ho Chi Minh’s legacy extends far beyond his political achievements. He was a prolific writer and poet, his works imbued with revolutionary fervor and a deep love for his homeland. His simple lifestyle and unwavering dedication to the people earned him the affectionate title of “Uncle Ho.”

President Ho Chi Minh passed away in 1969, leaving behind a nation forever transformed by his leadership and sacrifice. Today, his memory is cherished throughout Vietnam, where he is revered as a national hero and a symbol of unwavering determination.

Bản dịch tiếng Việt:

Hồ Chí Minh: Ngọn hải đăng độc lập Việt Nam

Hồ Chí Minh, được tôn kính là “Cha đẻ của Việt Nam hiện đại”, là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử đất nước. Niềm cống hiến không ngừng nghỉ của ông cho độc lập, niềm tin không lay chuyển vào sức mạnh của nhân dân và cam kết không ngừng nghỉ về công lý xã hội đã đưa Việt Nam tiến tới tự quyết và có một vị trí giữa các quốc gia trên thế giới.

Sinh năm 1890 với tên gọi Nguyễn Sinh Cung, Hồ Chí Minh đã bắt đầu một hành trình hoạt động cách mạng, đi khắp các châu lục và hòa mình vào cuộc đấu tranh của những người dân bị áp bức trên toàn thế giới. Chứng kiến sự bất công của ách thống trị thực dân Pháp trên quê hương, ông quyết tâm giải phóng Việt Nam khỏi sự thống trị của nước ngoài.

Năm 1941, Hồ Chí Minh trở về Việt Nam, lãnh đạo phong trào độc lập Việt Minh chống lại sự chiếm đóng của Nhật Bản và sau đó là Pháp. Tài năng chiến lược xuất sắc và quyết tâm không lay chuyển của ông đã khơi dậy tinh thần của người dân Việt Nam, dẫn đến chiến thắng quyết định tại Điện Biên Phủ năm 1954, đánh dấu sự kết thúc ách thống trị thực dân Pháp.

Là chủ tịch đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh tiếp tục ủng hộ sự nghiệp thống nhất quốc gia, dẫn dắt đất nước qua những năm tháng đầy biến động của Chiến tranh Việt Nam. Bất chấp những thách thức, ông vẫn kiên định với tầm nhìn về một Việt Nam thống nhất, độc lập.

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở những thành tựu chính trị. Ông là một nhà văn và nhà thơ lỗi lạc, các tác phẩm của ông thấm đẫm tinh thần cách mạng và tình yêu sâu sắc dành cho quê hương. Lối sống giản dị và sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông cho người dân đã mang lại cho ông danh hiệu trìu mến “Bác Hồ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969, để lại một đất nước đã thay đổi mãi mãi nhờ sự lãnh đạo và hy sinh của ông. Ngày nay, ký ức của ông được trân trọng trên khắp Việt Nam, nơi ông được tôn kính là một anh hùng dân tộc và là biểu tượng của ý chí kiên định không lay chuyển.

1.2. Bài mẫu 2 – Talk about a historical figure in Vietnam – General Vo Nguyen Giap

General Vo Nguyen Giap: A Life of Military and Political Leadership

General Vo Nguyen Giap was a Vietnamese military leader and politician who played a pivotal role in Vietnam’s struggle for independence from French colonial rule and later against the United States. He was widely regarded as one of the most brilliant military strategists of the 20th century, and his victories at Dien Bien Phu and other battles helped to shape the course of the Vietnam War.

Giap was born in 1911 in central Vietnam. He became involved in the nationalist movement at a young age, and in the 1940s he co-founded the Viet Minh, a communist-led independence movement. After the end of World War II, Giap led the Viet Minh to victory over the French in the First Indochina War.

Following the Geneva Conference in 1954, Vietnam was divided into two countries, North Vietnam and South Vietnam. Giap became the commander-in-chief of the North Vietnamese Army (NVA), and he oversaw the NVA’s efforts to defeat the US-backed South Vietnamese government during the Vietnam War.

Giap’s military strategy was based on guerrilla warfare, which involved using small, mobile units to attack the enemy and then quickly disappearing into the jungle. This strategy proved to be highly effective against the US, which had a much larger and more powerful military.

In 1975, the NVA launched a major offensive that led to the fall of Saigon, the capital of South Vietnam. This victory marked the end of the Vietnam War and the reunification of Vietnam under communist rule.

Giap retired from the military in 1980, and he died in 2013 at the age of 102. He is remembered as a national hero in Vietnam, and his military genius is still studied by military strategists around the world.

Bản dịch tiếng Việt:

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Một cuộc đời lãnh đạo quân sự và chính trị

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam khỏi ách thống trị thực dân Pháp và sau đó chống lại Hoa Kỳ. Ông được coi rộng rãi là một trong những nhà chiến lược quân sự xuất sắc nhất của thế kỷ 20, và những chiến thắng của ông tại Điện Biên Phủ và các trận chiến khác đã góp phần định hình cục diện Chiến tranh Việt Nam.

Giáp sinh năm 1911 tại miền Trung Việt Nam. Ông tham gia phong trào quốc gia từ khi còn trẻ, và vào những năm 1940, ông đồng sáng lập Việt Minh, một phong trào độc lập do cộng sản lãnh đạo. Sau Thế chiến II, Giáp dẫn dắt Việt Minh chiến thắng Pháp trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất.

Sau Hội nghị Geneva năm 1954, Việt Nam bị chia thành hai nước, Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Giáp trở thành Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), và ông giám sát nỗ lực của QĐNDVN nhằm đánh bại chính phủ Nam Việt Nam được Mỹ hậu thuẫn trong Chiến tranh Việt Nam.

Chiến lược quân sự của Giáp dựa trên chiến tranh du kích, sử dụng các đơn vị nhỏ, cơ động để tấn công kẻ thù và sau đó nhanh chóng biến mất vào rừng. Chiến lược này tỏ ra rất hiệu quả chống lại Mỹ, vốn có quân đội lớn và mạnh hơn nhiều.

Năm 1975, QĐNDVN tiến hành một cuộc tấn công lớn dẫn đến sự sụp đổ của Sài Gòn, thủ đô Nam Việt Nam. Chiến thắng này đánh dấu sự kết thúc của Chiến tranh Việt Nam và sự thống nhất đất nước dưới sự cai trị của cộng sản.

Giáp nghỉ hưu khỏi quân đội vào năm 1980 và qua đời vào năm 2013 ở tuổi 102. Ông được coi là anh hùng dân tộc ở Việt Nam và thiên tài quân sự của ông vẫn được các nhà chiến lược quân sự trên thế giới nghiên cứu.

1.3. Bài mẫu 3 – Talk about a historical figure in Vietnam – Nguyen Trai

Nguyen Trai: A Vietnamese Scholar, Poet, and Strategist

Nguyen Trai was a Vietnamese Confucian scholar, poet, politician, and strategist who played a key role in the Lam Son Uprising against the Ming dynasty. He is considered one of Vietnam’s greatest national heroes, and his literary works are still widely read and admired today.

Nguyen Trai was born in 1380 in the village of Chi Ngai, in what is now Hai Duong Province. He was a gifted student, and he quickly rose through the ranks of the Confucian bureaucracy. However, his career was cut short when the Ming dynasty invaded Vietnam in 1407.

Nguyen Trai joined the Lam Son Uprising, led by Le Loi, and he quickly became one of Le Lợi’s most trusted advisors. He played a key role in developing the uprising’s strategy, and he also wrote many of the uprising’s propaganda documents.

The Lam Son Uprising was ultimately successful, and in 1428, Le Loi was crowned the new emperor of Vietnam. Nguyen Trai was appointed to a number of high-ranking positions in the new government, and he continued to serve as a trusted advisor to the emperor.

In addition to his work as a politician and strategist, Nguyen Trai was also a prolific writer. He wrote in a variety of genres, including poetry, prose, and drama. His most famous work is the Binh Ngo Dai Cao, a proclamation that he wrote on behalf of Le Loi to announce the victory of the Lam Son Uprising.

Nguyen Trai died in 1442 at the age of 62. He is considered one of Vietnam’s greatest national heroes, and his literary works are still widely read and admired today.

Bản dịch tiếng Việt:

Nguyễn Trãi: Nhà nho, nhà thơ và nhà chiến lược Việt Nam

Nguyễn Trãi là một nhà nho, nhà thơ, nhà chính trị và nhà chiến lược Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong Khởi nghĩa Lam Sơn chống lại nhà Minh. Ông được coi là một trong những anh hùng dân tộc vĩ đại nhất của Việt Nam, và các tác phẩm văn học của ông vẫn được đọc và ngưỡng mộ rộng rãi cho đến ngày nay.

Nguyễn Trãi sinh năm 1380 tại làng Chi Ngại, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Ông là một học trò xuất sắc và nhanh chóng thăng tiến trong hàng ngũ quan lại Nho giáo. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông bị gián đoạn khi nhà Minh xâm lược Việt Nam vào năm 1407.

Nguyễn Trãi tham gia Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo và nhanh chóng trở thành một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của Lê Lợi. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược cho cuộc khởi nghĩa, và ông cũng viết nhiều văn kiện tuyên truyền cho cuộc khởi nghĩa.

Khởi nghĩa Lam Sơn cuối cùng đã thành công, và vào năm 1428, Lê Lợi được lên ngôi vua mới của Việt Nam. Nguyễn Trãi được bổ nhiệm vào một số vị trí cao cấp trong chính phủ mới, và ông tiếp tục là cố vấn đáng tin cậy của vua.

Ngoài công việc là một chính trị gia và nhà chiến lược, Nguyễn Trãi còn là một nhà văn uyên bác. Ông viết ở nhiều thể loại khác nhau, bao gồm thơ, văn xuôi và kịch. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Bình Ngô Đại Cáo, một bản tuyên cáo mà ông viết thay mặt Lê Lợi để thông báo chiến thắng của Khởi nghĩa Lam Sơn.

Nguyễn Trãi mất năm 1442 ở tuổi 62. Ông được coi là một trong những anh hùng dân tộc vĩ đại nhất của Việt Nam, và các tác phẩm văn học của ông vẫn được đọc và ngưỡng mộ rộng rãi cho đến ngày nay.

Xem thêm:

1.4. Bài mẫu 4 – Talk about a historical figure in Vietnam – Nguyen Du

Nguyen Du: The Renowned Vietnamese Literary Giant

Nguyen Du, widely regarded as one of the greatest literary figures in Vietnamese history, was a prolific poet and writer who left an indelible mark on the country’s cultural landscape. Born in 1765 in Thanh Hoa province, Nguyen Du was born into a prominent Confucian family and received a comprehensive classical education, mastering the Chinese literary tradition.

Nguyen Du’s magnum opus, the epic poem “Truyen Kieu” (The Tale of Kieu), is considered a masterpiece of Vietnamese literature and has been deeply ingrained in the national psyche for generations. The work tells the tragic tale of a young woman named Thuy Kieu, whose life is beset by a series of misfortunes and hardships. Through this complex narrative, Nguyen Du explores the themes of destiny, morality, and the human condition, offering a profound and empathetic portrayal of the Vietnamese experience.

Beyond his literary achievements, Nguyen Du was also a skilled calligrapher and painter, and his works have been celebrated for their elegant style and profound insights. Today, he is revered as a towering figure in Vietnamese culture, and his legacy continues to inspire and captivate readers both within the country and around the world.

Bản dịch tiếng Việt:

Nguyễn Du: Ông Lớn của Văn Học Việt Nam

Nguyễn Du, được coi là một trong những nhân vật văn học vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam, là một thi sĩ và nhà văn được sản xuất nhiều tác phẩm, để lại dấu ấn khó phai trong bối cảnh văn hóa của đất nước. Sinh năm 1765 tại tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Du sinh ra trong một gia đình Nho học có uy tín và nhận được một nền giáo dục cổ điển toàn diện, thông thạo truyền thống văn học Trung Quốc.

Tác phẩm chủ đạo của Nguyễn Du, bài thơ trường ca “Truyện Kiều”, được coi là kiệt tác của văn học Việt Nam và đã được khắc sâu vào tiềm thức dân tộc qua nhiều thế hệ. Tác phẩm này kể về câu chuyện bi kịch của một cô gái trẻ tên Thúy Kiều, cuộc đời cô chịu đựng một chuỗi những bất hạnh và gian khổ. Thông qua câu chuyện phức tạp này, Nguyễn Du khám phá các chủ đề về vận mệnh, đạo đức và bản chất con người, mang đến một bức tranh sâu sắc và đầy cảm thông về trải nghiệm của người Việt Nam.

Ngoài những thành tựu văn học, Nguyễn Du cũng là một họa sĩ và thư pháp gia tài hoa, và những tác phẩm của ông đã được ca ngợi về phong cách thanh lịch và những hiểu biết sâu sắc. Ngày nay, ông được tôn vinh là một nhân vật vĩ đại trong nền văn hóa Việt Nam, và di sản của ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và thu hút độc giả, không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới.

1.5. Bài mẫu 5 – Talk about a historical figure in Vietnam – Vo Thi Sau

Vo Thi Sau: Vietnam’s Resolute Revolutionary Heroine

Vo Thi Sau stands as one of the most revered revolutionary figures in Vietnamese history, remembered for her unwavering courage and steadfast commitment to the fight for national independence. Born in 1933 in the coastal province of Kien Giang, Vo Thi Sau’s life was shaped by the tumultuous events of the First Indochina War and the Vietnamese struggle against French colonial rule.

As a young woman, Vo Thi Sau joined the Viet Minh resistance movement, quickly rising through the ranks to become a formidable guerilla fighter. Her exploits, which included ambushing enemy convoys, sabotaging French military installations, and organizing local uprisings, made her a legendary figure among her comrades and struck fear into the hearts of the colonial forces.

Tragically, Vo Thi Sau’s life was cut short when she was captured and executed by the French in 1952 at the age of just 19. Her defiant final words, “I will die, but the revolution will triumph,” have become a rallying cry for generations of Vietnamese patriots. Today, Vo Thi Sau is revered as a symbol of courage, resistance, and the indomitable spirit of the Vietnamese people in their struggle for freedom and self-determination.

Bản dịch tiếng Việt:

Võ Thị Sáu: Nữ Anh Hùng Cách Mạng Kiên Cường của Việt Nam

Võ Thị Sáu là một trong những nhân vật cách mạng được tôn vinh nhất trong lịch sử Việt Nam, được nhớ đến vì lòng dũng cảm và sự kiên định không lay chuyển trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc. Sinh năm 1933 tại tỉnh Kiên Giang miền biển, cuộc đời của Võ Thị Sáu đã được định hình bởi những sự kiện đầy biến động của Chiến tranh Đông Dương thứ nhất và cuộc đấu tranh của người Việt Nam chống lại ách thống trị của thực dân Pháp.

Khi còn trẻ, Võ Thị Sáu đã gia nhập phong trào kháng chiến Việt Minh, nhanh chóng trở thành một chiến sĩ du kích huyền thoại. Những chiến công của cô, bao gồm việc mai phục các đoàn xe địch, phá hoại các cơ sở quân sự Pháp và tổ chức các cuộc nổi dậy địa phương, đã khiến cô trở thành một nhân vật huyền thoại đối với đồng chí và gây nỗi sợ hãi trong lòng lực lượng thực dân.

Thật bi thương, cuộc đời của Võ Thị Sáu đã bị cắt ngắn khi cô bị bắt và bị xử bắn bởi quân Pháp vào năm 1952 khi mới 19 tuổi. Những lời cuối cùng đầy bất khuất của cô, “Tôi sẽ chết, nhưng cách mạng sẽ chiến thắng”, đã trở thành khẩu hiệu cổ vũ cho nhiều thế hệ người yêu nước Việt Nam. Ngày nay, Võ Thị Sáu được tôn vinh là biểu tượng của lòng dũng cảm, sự kháng cự và bản lĩnh bất khuất của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự chủ.

1.6. Bài mẫu 6 – Talk about a historical figure in Vietnam – Tran Hung Dao

Tran Hung Dao: Vietnam’s Legendary Military Strategist

Tran Hung Dao (1228-1300) is revered as one of the greatest military commanders in Vietnamese history. He is renowned for his brilliant strategic leadership and decisive victories against the Mongol-Yuan invasions of the 13th century.

Born to a noble family, Tran Hung Dao received extensive training in politics, administration and warfare from a young age. When the Mongol forces of Kublai Khan invaded Dai Viet in 1258 with an army of over 300,000 men, Tran Hung Dao took command of the Vietnamese forces and launched a series of fierce counterattacks. His mastery of guerrilla tactics and ability to rally the entire population in defense of the homeland proved crucial.

The pinnacle of Tran Hung Dao’s military career was his resounding victories at the Battle of Bach Dang in 1288. Exploiting the ebb and flow of the river tides, he laid a devastating naval trap that decimated the Mongol fleet. This stunning defeat, combined with effective land-based operations, ultimately forced the Mongols to withdraw in humiliation.

Tran Hung Dao’s military genius and unwavering patriotism have cemented his status as a national hero in Vietnam. His legacy as a brilliant strategist and inspiring leader of the people continues to be venerated by the Vietnamese people today.

Bản dịch tiếng Việt:

Trần Hưng Đạo: Nhà Chiến Lược Quân Sự Huyền Thoại của Việt Nam

Trần Hưng Đạo (1228-1300) được tôn vinh là một trong những tướng lĩnh vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông nổi tiếng với tài lãnh đạo chiến lược xuất sắc và những chiến thắng quyết định trước các cuộc xâm lược của người Mông-Nguyên trong thế kỷ 13.

Sinh ra trong gia đình quý tộc, Trần Hưng Đạo được đào tạo rộng rãi về chính trị, hành chính và quân sự từ khi còn trẻ. Khi lực lượng Mông Cổ của Kublai Khan xâm lược Đại Việt năm 1258 với một đạo quân hơn 300.000 người, Trần Hưng Đạo đã chỉ huy các lực lượng Việt Nam và phát động một loạt các cuộc phản công ác liệt. Tài năng sử dụng chiến thuật du kích và khả năng huy động toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc đã chứng tỏ là then chốt.

Đỉnh cao trong sự nghiệp quân sự của Trần Hưng Đạo là những chiến thắng vang dội tại Bạch Đằng năm 1288. Khai thác thủy triều lên xuống, ông đã thiết lập một ổ phục kích hải quân tiêu diệt hạm đội Mông Cổ. Thất bại choáng váng này, cùng với các chiến dịch ở mặt đất hiệu quả, cuối cùng buộc quân Mông Cổ phải rút lui trong sự nhục nhã.

Tài năng quân sự và lòng yêu nước bất khuất của Trần Hưng Đạo đã giúp ông trở thành một anh hùng dân tộc của Việt Nam. Di sản của ông như một chiến lược gia xuất sắc và một nhà lãnh đạo truyền cảhứng vẫn tiếp tục được người Việt tôn kính đến ngày nay.

Xem thêm:

2. Từ vựng cho chủ đề talk about a historical figure in Vietnam

Để có thể nói về một nhân vật lịch sử nổi tiếng của Việt Nam, chúng ta cần nắm vững một số từ vựng cơ bản liên quan đến chủ đề talk about a historical figure in Vietnam.

2.1. Từ vựng chủ đề talk about a historical figure in Vietnam

Dưới đây là bảng tổng hợp các từ vựng quan trọng cùng với phiên âm, nghĩa và ví dụ hỗ trợ bạn trình bày về chủ đề talk about a historical figure in Vietnam.

Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
heroic (adj.)hɪ’rɒɪkanh hùng, dũng cảmTrần Hưng Đạo was a heroic general who led the Vietnamese to victory against the Mongol invaders.
patriot (n.)‘pætrɪətngười yêu nướcHồ Chí Minh was a great patriot who dedicated his life to the independence of Vietnam.
legacy (n.)‘lesəsidi sản, để lạiTrần Nhân Tông’s legacy as a skilled military strategist has endured for centuries.
revolutionist (n.)ˌrevəˈluːʃənɪstngười cách mạngLê Lợi was a revolutionist who led the popular uprising against the Ming Chinese occupation.
pioneering (adj.)ˌpaɪəˈnɪərɪŋtiên phong, khai pháNguyễn Trãi’s pioneering work in political philosophy had a lasting impact on Vietnamese society.

Với những từ vựng cơ bản này, các bạn đã có thể bắt đầu mô tả và nói về các nhân vật lịch sử nổi tiếng của Việt Nam. Hãy thực hành sử dụng chúng trong các câu và đoạn văn để củng cố kiến thức.

2.2. Một số cụm từ chủ đề talk about a historical figure in Vietnam

Ngoài các từ vựng đơn lẻ, việc nắm bắt được một số cụm từ thường được sử dụng khi nói về nhân vật lịch sử cũng rất quan trọng. Dưới đây là bảng tổng hợp một số cụm từ hữu ích cùng với ý nghĩa và ví dụ.

Một vài cụm từ chủ đề talk about a historical figure in Vietnam
Một vài cụm từ chủ đề talk about a historical figure in Vietnam
Cụm từÝ nghĩaVí dụ
to be renowned fornổi tiếng vìTrần Quốc Tuấn was renowned for his brilliant military strategies.
to make a significant contribution tođóng góp quan trọng choPhan Bội Châu made a significant contribution to the Vietnamese nationalist movement.
to play a crucial role inđóng vai trò then chốt trongLê Lợi played a crucial role in the fight for Vietnam’s independence.
to leave a lasting impact onđể lại ảnh hưởng lâu dài trênLý Thường Kiệt’s reforms left a lasting impact on the Vietnamese government.
to be regarded as a national herođược coi là anh hùng dân tộcTrần Hưng Đạo is regarded as a national hero for his victories against the Mongols.

Việc nắm vững các cụm từ này sẽ giúp các bạn diễn đạt được những ý tưởng và đánh giá một cách chính xác và mạch lạc khi nói về các nhân vật lịch sử Việt Nam.

Xem thêm:

3. Cấu trúc và mẫu câu sử dụng cho chủ đề talk about a historical figure in Vietnam

Khi thảo luận về một nhân vật lịch sử tại Việt Nam, bạn có thể sử dụng cấu trúc sau để tạo nên một bài thuyết trình hay bài viết sinh động và đầy thông tin. Dưới đây là các cấu trúc và mẫu câu thường gặp khi bàn luận về talk about a historical figure in Vietnam. Cùng mình tìm hiểu nhé!

3.1. Các cấu trúc sử dụng trong chủ đề talk about a historical figure in Vietnam

Các cấu trúc ngữ pháp này đều rất thông dụng và hữu ích, hãy lưu về để thực hành ngay nhé!

Mục đíchCấu trúcVí dụ
Đưa ra nhận định về nhân vật lịch sửIt + to be + adjective + (that) + S + VerbIt is widely believed that Nguyen Du was a genius ahead of his time. (Người ta cho rằng Nguyễn Du là một thiên tài vượt thời đại.)
Nêu rõ tầm quan trọng của nhân vật lịch sửS + played + adjective + role + in + …Trung Trac and Trung Nhi played a crucial role in the resistance against foreign invaders during the first century AD.(Trưng Trắc và Trưng Nhị đóng một vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống lại kẻ xâm lược ngoại bang vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên.)
Diễn đạt sự diễn ra của sự kiện lịch sử do nhân vật lịch sử gây raThe occurrence of … + can be attributed to + one ‘s actionsThe occurrence of the American Revolution can be attributed to the leadership of figures like George Washington. (Sự diễn ra của Cách mạng Mỹ có thể được quy cho vào sự lãnh đạo của các nhân vật như George Washington.)
Diễn tả điều kiện giả địnhIf + S + Verb (simple past), S + would + VerbIf Ho Chi Minh were alive today, he would continue advocating for civil rights. (Nếu Hồ Chí Minh còn sống ngày nay, Người sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân quyền.)

3.2. Mẫu câu chủ đề talk about a historical figure in Vietnam

Sau đây là các mẫu câu được tổng hợp để bạn có thể bàn luận về chủ đề một cách linh hoạt:

Mục đíchMẫu câu
Nêu quan điểm cá nhânFrom my perspective, Le Thanh Tong’s administrative reforms and emphasis on education exemplified enlightened governance, fostering intellectual growth and social progress in medieval Vietnam.
Mô tả di sản của nhân vật lịch sửTran Hung Dao’s strategies in repelling Mongol invasions continue to inspire Vietnamese military leaders and serve as a source of national pride.
Phân tích ý nghĩa hành động của nhân vật lịch sửThe Tet Offensive, led by General Vo Nguyen Giap during the Vietnam War, marked a turning point in the conflict and demonstrated the resilience of the Vietnamese people.
Mô tả các thành tựu của nhân vật lịch sửPhan Boi Chau was a prominent scholar and nationalist figure in Vietnam, known for his contributions to the anti-colonial movement and his advocacy for Vietnamese independence.
Diễn tả tác động to lớn của nhân vật lịch sửHo Chi Minh was a revolutionary leader whose ideology and actions significantly influenced Vietnam’s struggle for independence from colonial powers.

4. Kết bài

Bài viết này đã cung cấp cho bạn 6 bài mẫu Speaking mẫu cho chủ đề talk about a historical figure in Vietnam trong bài test Speaking của kỳ thi IELTS. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hoàn thành bài thi Speaking IELTS một cách tự tin và đạt kết quả cao.

Ngoài ra, đừng quên liên tục cập nhật những topic mới và những bài mẫu độc quyền cực kì hay chỉ có tại chuyên mục IELTS Speaking! Hãy để IELTS Siêu Tốc đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục band điểm IELTS mơ ước nhé!

Tài liệu tham khảo:

  • Terminology about a historical character: https://www.collinsdictionary.com/word-lists/history-historical-characters
  • Glossary of Historical Terms: https://www.thoughtco.com/glossary-of-historical-terms-3878418
  • IELTS history vocabulary: https://ted-ielts.com/ielts-history-vocabulary/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *