Talk about your favorite book – Khám phá những cách trả lời thú vị

Cách chuẩn bị trả lời câu hỏi về cuốn sách yêu thích trong IELTS Siêu Tốc. Để đạt điểm cao trong phần thi IELTS Speaking, việc biết cách trả lời câu hỏi về chủ đề talk about your favorite book là rất quan trọng. Bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể về cách chuẩn bị và trình bày ý kiến một cách rõ ràng và logic trong bài viết này.

1. Bài mẫu Speaking: Talk about your favorite book

Dưới đây là một số mẫu speaking về chủ đề talk about your favorite book bạn có thể tham khảo!

Bài mẫu Speaking: Talk about your favorite book
Bài mẫu Speaking: Talk about your favorite book

1.1. Bài mẫu 1: Talk about your favorite book 

One of my favorite books is “To Kill a Mockingbird” by Harper Lee. This novel is a timeless classic that explores themes of racial injustice, moral growth, and compassion. It is set in the 1930s in a small town in Alabama and is narrated by a young girl named Scout Finch.

Scout lives with her brother Jem and their widowed father, Atticus, who is a lawyer. The story unfolds as Atticus defends a black man, Tom Robinson, who is falsely accused of raping a white woman. Through Scout’s innocent eyes, we witness the prejudice and discrimination that pervade the town.

What I love most about this book is its portrayal of moral courage. Atticus Finch stands up for what is right, despite facing significant hostility and danger. His actions teach Scout and Jem valuable lessons about empathy and justice.

Another reason I love “To Kill a Mockingbird” is its rich character development. Scout’s journey from innocence to a deeper understanding of the complexities of human nature is both poignant and inspiring. The novel also features memorable supporting characters, like the reclusive Boo Radley, who turns out to be a hero in his own quiet way.

Overall, “To Kill a Mockingbird” is a beautifully written and thought-provoking book that continues to resonate with readers of all ages. It not only entertains but also challenges us to reflect on our own beliefs and actions.

Bản dịch:

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là “Giết con chim nhại” của Harper Lee. Cuốn tiểu thuyết này là một tác phẩm kinh điển vượt thời gian, khám phá các chủ đề về sự bất công chủng tộc, sự trưởng thành về đạo đức và lòng trắc ẩn. Nó lấy bối cảnh những năm 1930 tại một thị trấn nhỏ ở Alabama và được kể lại qua lời của một cô bé tên là Scout Finch.

Scout sống cùng anh trai Jem và người cha góa vợ của họ, Atticus, người là một luật sư. Câu chuyện mở ra khi Atticus bảo vệ một người đàn ông da đen, Tom Robinson, người bị buộc tội oan hiếp dâm một phụ nữ da trắng. Qua con mắt ngây thơ của Scout, chúng ta chứng kiến sự thiên vị và phân biệt đối xử lan tràn trong thị trấn.

Điều tôi thích nhất ở cuốn sách này là sự thể hiện về lòng can đảm đạo đức. Atticus Finch đứng lên vì điều đúng đắn, mặc dù phải đối mặt với sự thù địch và nguy hiểm đáng kể. Hành động của ông đã dạy cho Scout và Jem những bài học quý giá về sự đồng cảm và công lý.

Một lý do khác khiến tôi yêu thích “Giết con chim nhại” là sự phát triển phong phú của các nhân vật. Hành trình của Scout từ ngây thơ đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về những phức tạp của bản chất con người vừa xúc động vừa truyền cảm hứng. Cuốn tiểu thuyết cũng có những nhân vật phụ đáng nhớ, như người ẩn dật Boo Radley, người cuối cùng lại trở thành anh hùng theo cách riêng yên lặng của mình.

Tổng thể, “Giết con chim nhại” là một cuốn sách được viết đẹp và đầy suy ngẫm, tiếp tục gây ấn tượng với độc giả ở mọi lứa tuổi. Nó không chỉ giải trí mà còn thách thức chúng ta suy ngẫm về niềm tin và hành động của chính mình.

Xem thêm:

1.2. Bài mẫu 2: Talk about your favorite book 

One of my favorite books is “1984” by George Orwell. This dystopian novel is a profound exploration of totalitarianism, surveillance, and individual freedom. Set in a fictional future where the world is governed by three superstates, the book follows the life of Winston Smith, a low-ranking member of the Party in the state of Oceania.

Winston works at the Ministry of Truth, where his job is to alter historical records to fit the Party’s propaganda. However, he becomes disillusioned with the oppressive regime and starts to rebel against the totalitarian control of Big Brother, the Party’s omnipresent leader.

What captivates me about “1984” is its chilling portrayal of a society stripped of privacy and freedom. The concept of thought control, where even thinking against the Party is considered a crime, is both terrifying and thought-provoking. The novel serves as a stark warning about the dangers of absolute power and the loss of individual liberties.

Additionally, Orwell’s writing is incredibly compelling. His vivid descriptions and the bleak atmosphere he creates pull the reader into the world of Oceania. The characters, especially Winston and Julia, his love interest, are deeply human and relatable, making their struggles and defiance against the regime poignant and inspiring.

“1984” is not just a story about a dystopian future; it is a timeless commentary on human nature and the importance of freedom and truth. Every time I read it, I am reminded of the value of critical thinking and the need to protect our personal freedoms.

Bản dịch:

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là “1984” của George Orwell. Cuốn tiểu thuyết này là một khám phá sâu sắc về chế độ toàn trị, giám sát và tự do cá nhân. Lấy bối cảnh ở một tương lai hư cấu nơi thế giới được cai trị bởi ba siêu cường quốc, cuốn sách kể về cuộc đời của Winston Smith, một thành viên cấp thấp của Đảng ở nhà nước Oceania.

Winston làm việc tại Bộ Sự Thật, nơi công việc của anh là thay đổi các tài liệu lịch sử để phù hợp với tuyên truyền của Đảng. Tuy nhiên, anh trở nên vỡ mộng với chế độ áp bức và bắt đầu nổi loạn chống lại sự kiểm soát toàn diện của Big Brother, lãnh đạo hiện diện khắp nơi của Đảng.

Điều thu hút tôi về “1984” là sự miêu tả rùng rợn về một xã hội bị tước đoạt quyền riêng tư và tự do. Khái niệm kiểm soát tư tưởng, nơi thậm chí suy nghĩ chống lại Đảng cũng bị coi là tội phạm, vừa đáng sợ vừa kích thích suy nghĩ. Cuốn tiểu thuyết là một lời cảnh báo rõ ràng về sự nguy hiểm của quyền lực tuyệt đối và mất mát của tự do cá nhân.

Ngoài ra, lối viết của Orwell vô cùng cuốn hút. Những miêu tả sống động và không khí ảm đạm mà ông tạo ra cuốn người đọc vào thế giới của Oceania. Các nhân vật, đặc biệt là Winston và Julia, người yêu của anh, đều rất con người và dễ đồng cảm, làm cho cuộc đấu tranh và sự bất tuân của họ chống lại chế độ trở nên xúc động và truyền cảm hứng.

“1984” không chỉ là một câu chuyện về tương lai đen tối; nó là một bình luận vượt thời gian về bản chất con người và tầm quan trọng của tự do và sự thật. Mỗi lần đọc lại, tôi đều được nhắc nhở về giá trị của tư duy phản biện và nhu cầu bảo vệ quyền tự do cá nhân của chúng ta.

1.3. Bài mẫu 3: Talk about your favorite book 

One of my favorite books is “Pride and Prejudice” by Jane Austen. This classic novel, set in the early 19th century, delves into themes of love, social class, and personal growth through the story of Elizabeth Bennet and Mr. Fitzwilliam Darcy.

Elizabeth Bennet, the protagonist, is one of five sisters in a respectable but not wealthy family. The novel follows her journey as she navigates the societal pressures to marry and her evolving relationship with Mr. Darcy, a wealthy but initially aloof gentleman.

What I find most captivating about “Pride and Prejudice” is its sharp wit and insightful commentary on social norms and human behavior. Jane Austen’s writing is both humorous and keenly observant, highlighting the absurdities of social class and the importance of personal integrity.

The character development is another highlight of the novel. Elizabeth Bennet is a strong, intelligent, and independent woman who challenges the expectations placed upon her by society. Mr. Darcy, on the other hand, undergoes significant personal growth, transforming from a seemingly proud and indifferent man to someone who is humble and deeply in love.

The relationship between Elizabeth and Mr. Darcy is also beautifully portrayed. It evolves from mutual misunderstanding and prejudice to respect and admiration, emphasizing the importance of communication and empathy in overcoming initial biases.

Overall, “Pride and Prejudice” is a timeless story that resonates with readers due to its relatable characters, engaging plot, and meaningful themes. It is a novel that not only entertains but also encourages readers to reflect on their own values and the societal norms around them.

Bản dịch:

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là “Kiêu hãnh và định kiến” của Jane Austen. Cuốn tiểu thuyết kinh điển này, lấy bối cảnh đầu thế kỷ 19, khai thác các chủ đề về tình yêu, tầng lớp xã hội, và sự trưởng thành cá nhân thông qua câu chuyện của Elizabeth Bennet và ông Fitzwilliam Darcy.

Elizabeth Bennet, nhân vật chính, là một trong năm chị em gái trong một gia đình tuy đáng kính nhưng không giàu có. Cuốn tiểu thuyết theo chân cô trong hành trình đối mặt với áp lực xã hội về việc kết hôn và mối quan hệ ngày càng phát triển của cô với ông Darcy, một quý ông giàu có nhưng ban đầu khá lạnh lùng.

Điều tôi thấy hấp dẫn nhất về “Kiêu hãnh và định kiến” là sự hài hước sắc bén và nhận xét sâu sắc về các chuẩn mực xã hội và hành vi con người. Lối viết của Jane Austen vừa hài hước vừa tinh tế, làm nổi bật những điều phi lý của tầng lớp xã hội và tầm quan trọng của tính cách cá nhân.

Sự phát triển nhân vật là một điểm sáng khác của cuốn tiểu thuyết. Elizabeth Bennet là một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh và độc lập, thách thức những kỳ vọng mà xã hội đặt ra cho cô. Ngược lại, ông Darcy trải qua một sự thay đổi cá nhân đáng kể, từ một người có vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng trở thành một người khiêm tốn và yêu thương sâu sắc.

Mối quan hệ giữa Elizabeth và ông Darcy cũng được miêu tả đẹp đẽ. Nó phát triển từ sự hiểu lầm và định kiến lẫn nhau đến sự tôn trọng và ngưỡng mộ, nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp và sự đồng cảm trong việc vượt qua những định kiến ban đầu.

Tổng thể, “Kiêu hãnh và định kiến” là một câu chuyện vượt thời gian, gây ấn tượng với độc giả nhờ các nhân vật dễ gần, cốt truyện hấp dẫn và những chủ đề có ý nghĩa. Đây là một cuốn tiểu thuyết không chỉ mang tính giải trí mà còn khuyến khích độc giả suy ngẫm về các giá trị của chính họ và những chuẩn mực xã hội xung quanh.

Xem thêm:

1.4. Bài mẫu 4: Talk about your favorite book 

One of my favorite books is “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” by J.K. Rowling. This book, the first in the Harry Potter series, is a magical adventure that has captivated readers of all ages. It introduces us to the world of wizards and the young boy who becomes a hero, Harry Potter.

Harry Potter, an orphan living with his cruel aunt and uncle, discovers on his eleventh birthday that he is a wizard. He is invited to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, where he learns about his magical heritage and begins his journey in the wizarding world. At Hogwarts, Harry makes lifelong friends, like Ron Weasley and Hermione Granger, and encounters his destiny.

What I love most about “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” is the richly imagined world that J.K. Rowling creates. From the moment Harry steps into Diagon Alley and later, onto Platform 9¾, the details of the magical world are vividly brought to life. The descriptions of Hogwarts, with its moving staircases, enchanted ceilings, and hidden rooms, are incredibly enchanting.

The characters in this book are another highlight. Harry is a relatable and brave protagonist who faces his new world with curiosity and courage. His friends, Ron and Hermione, each bring unique strengths and personalities to their trio. The mentors, like Professor Dumbledore and Hagrid, provide wisdom and warmth, while the antagonists, like Draco Malfoy and Professor Snape, add tension and intrigue.

The themes of friendship, bravery, and the battle between good and evil are deeply woven into the story. Harry’s struggle against the dark forces of Voldemort, even in this first book, sets the stage for the epic saga that follows. These themes resonate strongly, reminding readers of the importance of standing up for what is right and the power of love and loyalty

Overall, “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” is a magical and heartwarming tale that continues to inspire and entertain. Its blend of fantasy, adventure, and universal themes makes it a timeless favorite.

Bản dịch:

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là “Harry Potter và Hòn đá Phù thủy” của J.K. Rowling. Cuốn sách này, là cuốn đầu tiên trong loạt truyện Harry Potter, là một cuộc phiêu lưu kỳ diệu đã cuốn hút độc giả ở mọi lứa tuổi. Nó giới thiệu chúng ta với thế giới phù thủy và cậu bé trở thành anh hùng, Harry Potter.

Harry Potter, một cậu bé mồ côi sống với người dì và chú tàn nhẫn, phát hiện vào sinh nhật thứ mười một của mình rằng cậu là một phù thủy. Cậu được mời nhập học Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, nơi cậu học về di sản phép thuật của mình và bắt đầu hành trình trong thế giới phù thủy. Tại Hogwarts, Harry kết bạn suốt đời, như Ron Weasley và Hermione Granger, và gặp định mệnh của mình.

Điều tôi yêu thích nhất về “Harry Potter và Hòn đá Phù thủy” là thế giới tưởng tượng phong phú mà J.K. Rowling tạo ra. Từ khoảnh khắc Harry bước vào Hẻm Xéo và sau đó, lên Sân ga 9¾, các chi tiết của thế giới phép thuật được miêu tả sống động. Những miêu tả về Hogwarts, với cầu thang di chuyển, trần nhà phù phép, và các phòng ẩn, thật sự quyến rũ.

Các nhân vật trong cuốn sách này cũng là một điểm sáng. Harry là một nhân vật chính dễ đồng cảm và dũng cảm, đối mặt với thế giới mới của mình với sự tò mò và can đảm. Bạn bè của cậu, Ron và Hermione, mỗi người mang đến những điểm mạnh và tính cách độc đáo cho bộ ba của họ. Những người thầy như Giáo sư Dumbledore và Hagrid mang lại sự khôn ngoan và ấm áp, trong khi những kẻ đối đầu như Draco Malfoy và Giáo sư Snape thêm phần căng thẳng và hấp dẫn.

Các chủ đề về tình bạn, lòng dũng cảm, và cuộc chiến giữa thiện và ác được lồng ghép sâu vào câu chuyện. Cuộc đấu tranh của Harry chống lại các thế lực hắc ám của Voldemort, thậm chí trong cuốn sách đầu tiên này, đặt nền tảng cho sử thi hoành tráng tiếp theo. Những chủ đề này gây tiếng vang mạnh mẽ, nhắc nhở độc giả về tầm quan trọng của việc đứng lên vì điều đúng đắn và sức mạnh của tình yêu và lòng trung thành.

Tổng thể, “Harry Potter và Hòn đá Phù thủy” là một câu chuyện kỳ diệu và ấm áp, tiếp tục truyền cảm hứng và giải trí. Sự kết hợp giữa phép thuật, phiêu lưu, và các chủ đề phổ quát khiến nó trở thành một cuốn sách yêu thích vượt thời gian.

1.5. Bài mẫu 5: Talk about your favorite book 

One of my favorite books is “The Great Gatsby” by F. Scott Fitzgerald. This novel, set in the Roaring Twenties, is a profound exploration of the American Dream, love, and the pursuit of happiness. It tells the story of Jay Gatsby, a mysterious millionaire, and his unrequited love for Daisy Buchanan.

The story is narrated by Nick Carraway, a young man who moves to West Egg, Long Island, and becomes Gatsby’s neighbor. Through Nick’s eyes, we witness Gatsby’s extravagant parties, his shady business dealings, and his relentless quest to reunite with Daisy, who is married to the wealthy but unfaithful Tom Buchanan.

What I find most compelling about “The Great Gatsby” is its critique of the American Dream. Gatsby’s rise from a poor background to immense wealth is fueled by his love for Daisy and his desire to recreate the past. However, despite his riches and social status, Gatsby remains unfulfilled and ultimately meets a tragic end. This highlights the emptiness of materialism and the often unattainable nature of the American Dream.

The characters in the novel are richly developed and symbolize various aspects of society. Gatsby represents the self-made man, driven by an idealistic vision. Daisy, with her beauty and charm, symbolizes the superficiality and carelessness of the elite. Nick, the observer, provides a balanced perspective, revealing the moral decay hidden behind the glittering façade of wealth and luxury.

Fitzgerald’s writing style is another reason I love this book. His use of lyrical prose and vivid imagery brings the Jazz Age to life, making the reader feel the energy and excitement of the era. The symbolism throughout the novel, such as the green light at the end of Daisy’s dock and the eyes of Doctor T.J. Eckleburg, adds depth and layers of meaning to the story.

Overall, “The Great Gatsby” is a timeless novel that offers a poignant critique of society and human nature. Its themes of love, ambition, and disillusionment resonate with readers across generations, making it a classic in American literature.

Bản dịch:

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là “Gatsby Vĩ Đại” của F. Scott Fitzgerald. Cuốn tiểu thuyết này, lấy bối cảnh trong những năm 1920 sôi động, là một khám phá sâu sắc về Giấc mơ Mỹ, tình yêu và sự mưu cầu hạnh phúc. Nó kể câu chuyện về Jay Gatsby, một triệu phú bí ẩn, và tình yêu không được đáp lại của anh dành cho Daisy Buchanan.

Câu chuyện được kể qua lời của Nick Carraway, một chàng trai trẻ chuyển đến West Egg, Long Island, và trở thành hàng xóm của Gatsby. Qua con mắt của Nick, chúng ta chứng kiến những bữa tiệc xa hoa của Gatsby, các giao dịch kinh doanh mờ ám của anh, và cuộc truy tìm không ngừng nghỉ để tái hợp với Daisy, người đã kết hôn với Tom Buchanan giàu có nhưng không chung thủy.

Điều tôi thấy hấp dẫn nhất về “Gatsby Vĩ Đại” là sự phê phán của nó về Giấc mơ Mỹ. Sự thăng tiến của Gatsby từ một hoàn cảnh nghèo khó đến sự giàu có to lớn được thúc đẩy bởi tình yêu của anh dành cho Daisy và khát vọng tái tạo quá khứ. Tuy nhiên, dù có giàu có và địa vị xã hội, Gatsby vẫn không hề mãn nguyện và cuối cùng gặp một kết cục bi thảm. Điều này nêu bật sự trống rỗng của chủ nghĩa vật chất và bản chất thường không thể đạt được của Giấc mơ Mỹ.

Các nhân vật trong tiểu thuyết được phát triển phong phú và tượng trưng cho các khía cạnh khác nhau của xã hội. Gatsby đại diện cho người tự làm nên, bị thúc đẩy bởi tầm nhìn lý tưởng. Daisy, với vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình, tượng trưng cho sự hời hợt và vô tâm của giới thượng lưu. Nick, người quan sát, cung cấp một góc nhìn cân bằng, tiết lộ sự suy đồi đạo đức ẩn sau vẻ hào nhoáng của sự giàu có và xa hoa.

Phong cách viết của Fitzgerald là một lý do khác khiến tôi yêu cuốn sách này. Việc sử dụng văn xuôi trữ tình và hình ảnh sống động của ông mang đến cho Thời đại nhạc Jazz sự sống động, khiến người đọc cảm nhận được năng lượng và sự hứng khởi của thời đại. Các biểu tượng xuyên suốt tiểu thuyết, chẳng hạn như ánh sáng xanh ở cuối bến tàu của Daisy và đôi mắt của Doctor T.J. Eckleburg, thêm vào chiều sâu và các tầng ý nghĩa cho câu chuyện.

Tổng thể, “Gatsby Vĩ Đại” là một cuốn tiểu thuyết vượt thời gian, mang lại một sự phê phán sâu sắc về xã hội và bản chất con người. Các chủ đề về tình yêu, tham vọng và sự vỡ mộng của nó gây tiếng vang với độc giả qua nhiều thế hệ, khiến nó trở thành một tác phẩm kinh điển trong văn học Mỹ.

1.6. Bài mẫu 6: Talk about your favorite book 

One of my favorite books is “The Alchemist” by Paulo Coelho. This novel, originally written in Portuguese, is a philosophical and inspiring tale about a young shepherd named Santiago who dreams of finding a hidden treasure. The story is rich with themes of destiny, personal legend, and the journey to self-discovery.

Santiago, a shepherd in Andalusia, has a recurring dream about a treasure buried at the foot of the Egyptian pyramids. He decides to sell his flock and embark on a journey to find this treasure. Along the way, he meets a series of characters who guide him, including a wise king, a crystal merchant, and an Englishman studying alchemy. Each encounter teaches Santiago important lessons about listening to his heart, recognizing omens, and pursuing his dreams despite the obstacles.

What I love most about “The Alchemist” is its profound simplicity and universal message. The book is written in a simple, yet lyrical style that is accessible to readers of all ages. It speaks to the importance of following one’s dreams and the idea that the journey itself is as valuable as the destination. Coelho’s use of symbolism, such as the desert representing the hardships of life and the alchemy as a metaphor for personal transformation, adds depth to the story.

The character of Santiago is particularly inspiring. His determination and willingness to take risks to pursue his dream resonate deeply with me. The novel emphasizes that everyone has a “Personal Legend,” a unique path in life that they are meant to follow. Santiago’s journey is a reminder that while the pursuit of our dreams may be challenging, it is ultimately rewarding and essential for our fulfillment.

Another aspect I appreciate is the spiritual undertone of the novel. It encourages readers to believe in the power of the universe and the interconnectedness of all things. The idea that “when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it” is a powerful and uplifting message.

Overall, “The Alchemist” is a timeless and inspiring book that encourages readers to pursue their dreams, listen to their hearts, and embrace the journey of life. Its profound messages and simple yet elegant prose make it a book that I return to again and again.

Bản dịch:

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là “Nhà Giả Kim” của Paulo Coelho. Cuốn tiểu thuyết này, ban đầu được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha, là một câu chuyện triết học và truyền cảm hứng về một chàng chăn cừu trẻ tên Santiago, người mơ ước tìm thấy một kho báu ẩn giấu. Câu chuyện phong phú với các chủ đề về định mệnh, huyền thoại cá nhân và hành trình tự khám phá bản thân.

Santiago, một chàng chăn cừu ở Andalusia, có một giấc mơ lặp đi lặp lại về một kho báu được chôn giấu dưới chân các kim tự tháp Ai Cập. Anh quyết định bán đàn cừu của mình và bắt đầu một hành trình để tìm kho báu này. Trên đường đi, anh gặp một loạt các nhân vật hướng dẫn anh, bao gồm một vị vua khôn ngoan, một người buôn bán pha lê và một người Anh đang học giả kim thuật. Mỗi cuộc gặp gỡ dạy cho Santiago những bài học quan trọng về việc lắng nghe trái tim mình, nhận ra các điềm báo và theo đuổi giấc mơ của mình dù có gặp trở ngại.

Điều tôi yêu thích nhất về “Nhà Giả Kim” là sự đơn giản sâu sắc và thông điệp phổ quát của nó. Cuốn sách được viết bằng phong cách đơn giản nhưng trữ tình, dễ tiếp cận với độc giả ở mọi lứa tuổi. Nó nói lên tầm quan trọng của việc theo đuổi giấc mơ của mỗi người và ý tưởng rằng hành trình tự nó cũng có giá trị như đích đến. Việc Coelho sử dụng các biểu tượng, chẳng hạn như sa mạc tượng trưng cho những khó khăn của cuộc sống và giả kim thuật như một phép ẩn dụ cho sự chuyển hóa cá nhân, làm tăng chiều sâu cho câu chuyện.

Nhân vật Santiago đặc biệt truyền cảm hứng. Sự quyết tâm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để theo đuổi giấc mơ của anh khiến tôi cảm thấy rất đồng cảm. Cuốn tiểu thuyết nhấn mạnh rằng mọi người đều có một “Huyền thoại Cá nhân,” một con đường độc nhất trong cuộc sống mà họ được định để theo đuổi. Hành trình của Santiago là một lời nhắc nhở rằng mặc dù việc theo đuổi giấc mơ của chúng ta có thể gặp khó khăn, nhưng nó cuối cùng sẽ mang lại phần thưởng và là điều cần thiết cho sự hoàn thiện của chúng ta.

Một khía cạnh khác mà tôi đánh giá cao là sắc thái tâm linh của cuốn tiểu thuyết. Nó khuyến khích độc giả tin vào sức mạnh của vũ trụ và sự kết nối của tất cả mọi thứ. Ý tưởng rằng “khi bạn muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được nó” là một thông điệp mạnh mẽ và nâng cao tinh thần.

Tổng thể, “Nhà Giả Kim” là một cuốn sách vượt thời gian và truyền cảm hứng, khuyến khích độc giả theo đuổi giấc mơ của mình, lắng nghe trái tim mình và chấp nhận hành trình của cuộc sống. Những thông điệp sâu sắc và văn phong đơn giản nhưng trang nhã của nó khiến tôi luôn muốn đọc đi đọc lại nhiều lần.

Xem thêm:

2. Từ vựng chủ đề talk about your favorite book

Website IELTS Siêu Tốc xin gửi lại 1 số cụm từ vựng bạn có thể sử dụng trong chủ đề này để có thể đạt điểm tốt hơn!

Từ vựng chủ đề talk about your favorite book
Từ vựng chủ đề talk about your favorite book
Từ vựngNghĩaVí dụ câu
GenreThể loạiMy favorite book’s genre is fantasy.
PlotCốt truyệnThe plot of the book is very intriguing and full of twists.
ProtagonistNhân vật chínhThe protagonist of the story is a young wizard named Harry.
AntagonistNhân vật phản diệnThe antagonist in the book is a powerful dark lord.
SettingBối cảnhThe story’s setting is in a magical world.
ThemeChủ đềThe main theme of the book is the battle between good and evil.
NarratorNgười kể chuyệnThe narrator of the book provides a first-person perspective.
ChapterChươngEach chapter ends with a cliffhanger.
CliffhangerTình tiết gây cấn (kết thúc mở)The cliffhanger at the end of the chapter made me want to read more.
CharacterNhân vậtThe characters in the book are well-developed and relatable.
DialogueHội thoạiThe dialogue between the characters is very realistic.
ConflictXung độtThe main conflict in the book is between the protagonist and the antagonist.
ResolutionGiải quyếtThe resolution of the story is satisfying and well-written.
SeriesBộ sáchThis book is part of a popular series.
BestsellerSách bán chạyThis novel is a bestseller around the world.
Page-turnerSách hấp dẫn (khiến đọc liền mạch)The book is a real page-turner; I couldn’t put it down.
IllustrationsMinh họaThe book contains beautiful illustrations.
RecommendationSự giới thiệu, đề cửI highly recommend this book to anyone who loves adventure.
ReviewĐánh giáThe book has received excellent reviews from critics.
AuthorTác giảThe author of the book is J.K. Rowling.

Xem thêm:

3. Mẫu câu sử dụng cho chủ đề talk about your favorite book

Để có thể đạt điểm tốt hơn khi làm bài speaking về chủ đề này, dưới đây là một số mẫu câu nên sử dụng khi làm bài nha

Mẫu câuNghĩaVí dụ
My favorite book is [Book Title].Cuốn sách yêu thích của tôi là [Tên Sách].My favorite book is “To Kill a Mockingbird”.
It is written by [Author].Nó được viết bởi [Tên Tác Giả].It is written by Harper Lee.
The book belongs to the [Genre] genre.Cuốn sách thuộc thể loại [Thể Loại].The book belongs to the fiction genre.
The story is set in [Setting].Câu chuyện được đặt trong bối cảnh [Bối Cảnh].The story is set in the American South during the 1930s.
The main character is [Protagonist].Nhân vật chính là [Nhân Vật Chính].The main character is a young girl named Scout Finch.
The antagonist in the story is [Antagonist].Nhân vật phản diện trong câu chuyện là [Nhân Vật Phản Diện].The antagonist in the story is societal prejudice.
The plot revolves around [Brief Plot Description].Cốt truyện xoay quanh [Mô Tả Ngắn Gọn Về Cốt Truyện].The plot revolves around Scout’s experiences growing up and understanding racial injustice.
One of the major themes of the book is [Theme].Một trong những chủ đề chính của cuốn sách là [Chủ Đề].One of the major themes of the book is the moral nature of human beings.
I love this book because [Reason].Tôi yêu cuốn sách này vì [Lý Do].I love this book because it addresses complex social issues through the eyes of a child.
This book made me feel [Emotion].Cuốn sách này làm tôi cảm thấy [Cảm Xúc].This book made me feel deeply moved and reflective.
I would recommend this book to [Target Audience].Tôi sẽ giới thiệu cuốn sách này cho [Đối Tượng].I would recommend this book to anyone interested in social justice and history.
One memorable quote from the book is [Quote].Một câu trích dẫn đáng nhớ từ cuốn sách là [Câu Trích].One memorable quote from the book is “You never really understand a person until you consider things from his point of view.”
The writing style of the author is [Description].Phong cách viết của tác giả là [Mô Tả].The writing style of the author is both eloquent and accessible.
What I found most interesting about the book is [Aspect]Điều tôi thấy thú vị nhất về cuốn sách là [Khía Cạnh].What I found most interesting about the book is the detailed portrayal of the community.
The book has received [Awards/Recognition].Cuốn sách đã nhận được [Giải Thưởng/Sự Công Nhận].The book has received the Pulitzer Prize for Fiction.

4. Kết luận

Tóm lại, việc chia sẻ về chủ đề talk about your favorite book trong bài thi IELTS không chỉ là cơ hội để bạn thể hiện vốn từ vựng và ngữ pháp phong phú, mà còn giúp bạn thể hiện cá tính, sở thích và khả năng phân tích. Bên cạnh việc lựa chọn một cuốn sách phù hợp, hãy dành thời gian để suy ngẫm về lý do bạn yêu thích nó, những điểm đặc biệt của cuốn sách, và cách nó ảnh hưởng đến bạn. 

Hãy sử dụng những ví dụ cụ thể và ngôn ngữ sinh động để truyền tải thông điệp một cách hiệu quả tương tự như bài viết của IELTS Siêu Tốc đã đề cập. Hãy nhớ rằng, một bài luận hay không chỉ cần nội dung chất lượng mà còn cần sự sáng tạo, độc đáo và phù hợp với phong cách cá nhân của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *