Talk about your favorite means of transportation – Nhiều cấu trúc mới lạ

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một bài mẫu IELTS về chủ đề talk about your favorite means of transportation. Bài mẫu này mang tính chất minh họa, giúp bạn hiểu rõ cách trình bày ý của mình một cách logic và tự nhiên khi gặp câu hỏi tương tự trong kỳ thi IELTS.

1. Bài mẫu Speaking: Talk about your favorite means of transportation

Website có đưa ra một số bài mẫu bạn có thể tham khảo khi làm bài speaking.

Bài mẫu talk about your favorite means of transportation
Bài mẫu talk about your favorite means of transportation

1.1. Bài mẫu 1: Talk about your favorite means of transportation 

My favorite means of transportation is the bicycle. Riding a bicycle is not only enjoyable but also beneficial for both my health and the environment. Whenever I hop on my bike, I feel a sense of freedom and exhilaration as I pedal through the streets, feeling the wind against my face.

First and foremost, cycling is a fantastic way to stay fit and active. Unlike other forms of transportation where you’re sitting idly, cycling engages various muscles in my body, providing a great cardiovascular workout. Plus, it’s a low-impact exercise, which means it’s gentle on my joints and helps me maintain a healthy weight.

Moreover, I appreciate how environmentally friendly cycling is. By choosing to ride my bike instead of driving a car, I’m reducing my carbon footprint and contributing to cleaner air in my community. It’s a small but meaningful way for me to support sustainability and combat climate change.

Another aspect I love about cycling is its versatility. Whether I’m commuting to work, running errands around town, or simply going for a leisurely ride in the countryside, my bike can handle it all. I can easily navigate through traffic, bypassing congestion and arriving at my destination feeling energized and refreshed.

Furthermore, cycling allows me to connect more deeply with my surroundings. I can explore new neighborhoods, discover hidden gems, and appreciate the beauty of nature up close. It’s a serene and meditative experience that helps me unwind from the stresses of daily life.

In conclusion, my bicycle is much more than just a mode of transportation; it’s a source of joy, exercise, and environmental consciousness. Whether I’m pedaling through city streets or cruising along scenic trails, I cherish every moment spent on my trusty bike.

Bản dịch:

Phương tiện giao thông yêu thích của tôi là xe đạp. Việc lái xe đạp không chỉ thú vị mà còn có lợi cho sức khỏe và môi trường. Mỗi khi tôi lên xe đạp, tôi cảm thấy tự do và phấn khích khi đạp qua những con phố, cảm nhận cơn gió thổi mát mẻ lên mặt.

Đầu tiên và quan trọng nhất, việc đạp xe là cách tuyệt vời để duy trì sức khỏe và hoạt động. Khác với các phương tiện giao thông khác nơi bạn chỉ ngồi yên, việc đạp xe kích hoạt nhiều cơ bắp khác nhau trong cơ thể của tôi, cung cấp một bài tập tốt cho hệ tim mạch.

Ngoài ra, đây là một bài tập ít ảnh hưởng, có nghĩa là nó nhẹ nhàng với các khớp của tôi và giúp tôi duy trì cân nặng lành mạnh.

Hơn nữa, tôi đánh giá cao tính thân thiện với môi trường của việc đạp xe. Bằng cách chọn đi xe đạp thay vì lái xe ô tô, tôi đang giảm lượng khí thải carbon của mình và góp phần làm cho không khí trong cộng đồng của tôi trở nên sạch sẽ hơn. Đó là một cách nhỏ nhưng ý nghĩa để tôi ủng hộ tính bền vững và chống lại biến đổi khí hậu.

Một khía cạnh khác tôi yêu thích về việc đạp xe là tính linh hoạt của nó. Dù tôi đang đi làm, chạy việc cá nhân xung quanh thành phố hoặc đơn giản chỉ là đi dạo trên những con đường ven quê, xe đạp của tôi có thể xử lý tất cả. Tôi có thể dễ dàng điều chỉnh qua giao thông, tránh được kẹt xe và đến nơi đích cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Hơn nữa, việc đạp xe giúp tôi kết nối sâu hơn với môi trường xung quanh. Tôi có thể khám phá các khu phố mới, khám phá những ngọc bích ẩn và đánh giá vẻ đẹp của thiên nhiên từ gần. Đó là một trải nghiệm thanh bình và thiền định giúp tôi thư giãn sau những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày.

Tóm lại, chiếc xe đạp của tôi không chỉ là một phương tiện giao thông; đó là một nguồn niềm vui, bài tập và ý thức về môi trường. Dù tôi đang đạp qua những con đường thành phố hay lướt qua những địa hình đẹp mắt, tôi trân trọng mỗi khoảnh khắc trên chiếc xe đạp tin cậy của mình.

Xem thêm:

1.2. Bài mẫu 2: Talk about your favorite means of transportation 

My favorite means of transportation is the bicycle. I find it incredibly versatile and enjoyable to ride. One of the main reasons I prefer cycling is because it allows me to stay active while commuting. Unlike sitting in a car or on a bus, cycling engages my entire body and provides a great workout, which is important for maintaining a healthy lifestyle.

Another reason I love cycling is the sense of freedom it gives me. When I’m on my bike, I feel like I can go anywhere I want, at any time. I’m not restricted by traffic jams or bus schedules, and I can easily navigate through crowded streets.

Plus, cycling allows me to explore my surroundings more intimately. I can stop whenever I want to take in the scenery or discover new places that I wouldn’t notice from a car.

I also appreciate the environmental benefits of cycling. By choosing to ride my bike instead of driving, I’m reducing my carbon footprint and helping to protect the environment. It’s a small contribution, but every little bit counts, and I feel good knowing that I’m doing my part to reduce air pollution and combat climate change

In terms of convenience, cycling is hard to beat. I can easily maneuver through traffic and find parking almost anywhere. Plus, I save money on gas and parking fees, which is always a plus. Overall, cycling is not just a means of transportation for me; it’s a lifestyle choice that brings me joy, keeps me healthy, and helps me do my part for the planet.

Bản dịch:

Phương tiện yêu thích của tôi là xe đạp. Tôi thấy nó vô cùng linh hoạt và thú vị để lái. Một trong những lý do chính tôi thích đạp xe là vì nó giúp tôi duy trì hoạt động khi di chuyển. Không giống như việc ngồi trong xe hơi hoặc trên xe buýt, đạp xe kích thích toàn bộ cơ thể của tôi và cung cấp một bài tập tốt, điều quan trọng để duy trì một lối sống lành mạnh.

Một lý do khác tôi thích đạp xe là cảm giác tự do nó mang lại. Khi tôi đang trên chiếc xe đạp của mình, tôi cảm thấy như mình có thể đi bất cứ đâu tôi muốn, vào bất kỳ lúc nào. Tôi không bị hạn chế bởi kẹt xe hoặc lịch trình của xe buýt, và tôi có thể dễ dàng di chuyển qua các con đường đông đúc.

Ngoài ra, đạp xe giúp tôi khám phá môi trường xung quanh một cách sâu sắc hơn. Tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào để ngắm cảnh hoặc khám phá những nơi mới mà tôi sẽ không nhận ra từ trong xe hơi.

Tôi cũng đánh giá cao những lợi ích môi trường của việc đi xe đạp. Bằng cách chọn đạp xe thay vì lái xe, tôi đang giảm lượng khí thải carbon và giúp bảo vệ môi trường. Đó là một đóng góp nhỏ, nhưng mọi chút hi sinh đều quan trọng, và tôi cảm thấy vui mừng khi biết rằng tôi đang làm phần của mình để giảm ô nhiễm không khí và chống lại biến đổi khí hậu.

Về mặt tiện ích, đạp xe khó có thể vượt qua. Tôi có thể dễ dàng vượt qua giao thông và tìm chỗ đậu xe gần như bất kỳ nơi nào. Ngoài ra, tôi tiết kiệm tiền xăng và phí đậu xe, điều đó luôn là một điều thú vị. Tổng cộng, đạp xe không chỉ là một phương tiện đi lại đối với tôi; đó là một lối sống mang lại niềm vui, giữ cho tôi khỏe mạnh và giúp tôi làm phần của mình cho hành tinh.

1.3. Bài mẫu 3: Talk about your favorite means of transportation 

Well, when it comes to my favorite means of transportation, I have to say I’m quite fond of cycling. It’s not just a way to get from point A to point B; it’s an experience in itself.

Firstly, the sense of freedom cycling gives me is unparalleled. When I’m on my bike, I feel like I can go anywhere, anytime. There’s no dependence on schedules or routes, just me, the open road, and the wind in my face. Plus, it’s great for my health. Cycling is an excellent form of exercise, keeping me fit and active without feeling like a chore.

Secondly, cycling allows me to connect more intimately with my surroundings. Unlike being in a car or even on public transport, I’m not separated from the environment around me. I can feel the changes in terrain, smell the scents of nature, and hear the sounds of the city. It’s a sensory experience that enriches every journey.

Lastly, cycling is environmentally friendly. With growing concerns about climate change and pollution, choosing to cycle instead of driving helps reduce my carbon footprint. It’s a small but meaningful way to contribute to a healthier planet.

In conclusion, cycling isn’t just my favorite means of transportation; it’s a lifestyle choice that brings me joy, freedom, and a sense of connection to the world around me. Whether I’m commuting to work, exploring new places, or simply enjoying a leisurely ride, hopping on my bike always brings a smile to my face.

Bản dịch:

Khi nói về phương tiện di chuyển yêu thích của tôi, tôi phải nói rằng tôi rất thích đi xe đạp. Điều này không chỉ là cách để đến từ điểm A đến điểm B; đó là một trải nghiệm riêng.

Thứ nhất, cảm giác tự do mà việc đi xe đạp mang lại cho tôi không giống ai. Khi tôi đang trên chiếc xe đạp của mình, tôi cảm thấy như có thể đi bất cứ đâu, bất cứ khi nào.

Không phụ thuộc vào lịch trình hoặc tuyến đường, chỉ có tôi, con đường mở và gió thổi vào mặt. Ngoài ra, điều này rất tốt cho sức khỏe của tôi. Việc đi xe đạp là một hình thức tập thể dục tuyệt vời, giúp tôi giữ dáng và hoạt động mà không cảm thấy như một công việc mệt nhọc.

Thứ hai, việc đi xe đạp cho phép tôi kết nối một cách gần gũi hơn với môi trường xung quanh. Không giống như việc lái xe ô tô hoặc thậm chí là đi công cộng, tôi không bị tách biệt với môi trường xung quanh. Tôi có thể cảm nhận sự thay đổi trong địa hình, ngửi mùi của thiên nhiên và nghe âm thanh của thành phố. Đó là một trải nghiệm giác quan làm phong phú mọi hành trình.

Cuối cùng, việc đi xe đạp thân thiện với môi trường. Với những lo ngại ngày càng lớn về biến đổi khí hậu và ô nhiễm, việc chọn đi xe đạp thay vì lái xe giúp giảm lượng khí thải carbon của tôi. Đó là một cách nhỏ nhưng ý nghĩa để đóng góp vào một hành tinh khỏe mạnh hơn.

Tóm lại, việc đi xe đạp không chỉ là phương tiện di chuyển yêu thích của tôi; đó là một lối sống mà mang lại cho tôi niềm vui, sự tự do và cảm giác kết nối với thế giới xung quanh. Dù tôi đang đi làm, khám phá những nơi mới, hoặc chỉ đơn giản là thưởng thức một chuyến đi thoải mái, việc đạp xe luôn mang lại nụ cười trên môi của tôi.

Xem thêm:

1.4. Bài mẫu 4: Talk about your favorite means of transportation 

My favorite means of transportation is definitely cycling. There’s something liberating about cruising down the road on a bicycle that I find incredibly refreshing.

Firstly, cycling is not just a mode of transportation for me; it’s also a form of exercise. Unlike driving or taking public transport, cycling allows me to get some physical activity while commuting. It’s a great way to incorporate fitness into my daily routine without having to set aside extra time for the gym.

Secondly, I love the freedom that comes with cycling. With a bicycle, I’m not constrained by traffic congestion or parking limitations. I can easily maneuver through busy streets, bypass traffic jams, and find parking almost anywhere. This flexibility makes cycling a convenient and efficient way to travel, especially in urban areas.

Moreover, cycling is environmentally friendly. By choosing to bike instead of driving, I’m reducing my carbon footprint and contributing to a cleaner, greener planet. It’s a small but meaningful way to make a positive impact on the environment and promote sustainability.

Additionally, cycling allows me to connect with my surroundings in a way that other forms of transportation don’t. Whether it’s feeling the wind in my hair as I ride through a scenic route or stopping to admire a beautiful view, cycling allows me to slow down and appreciate the world around me.

In conclusion, cycling is my favorite means of transportation because it offers a perfect blend of exercise, freedom, environmental consciousness, and connection with nature. It’s a mode of transportation that not only gets me from point A to point B but also enhances my overall well-being and appreciation for the world around me.

Bản dịch:

Phương tiện di chuyển yêu thích của tôi chắc chắn là đạp xe. Có một điều gì đó thật sảng khoái khi điều khiển xe đạp trên con đường mà tôi thấy rất thư giãn.

Đầu tiên, đạp xe không chỉ là một phương tiện di chuyển đối với tôi; đó cũng là một hình thức tập thể dục. Khác với việc lái xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng, việc đạp xe cho phép tôi vận động cơ thể trong khi di chuyển. Đó là một cách tuyệt vời để tích hợp tập thể dục vào lịch trình hàng ngày của tôi mà không cần phải dành thêm thời gian cho phòng tập.

Thứ hai, tôi yêu thích sự tự do mà đạp xe mang lại. Với một chiếc xe đạp, tôi không bị ràng buộc bởi tắc đường hoặc hạn chế đỗ xe. Tôi có thể dễ dàng di chuyển qua những con đường đông đúc, tránh được tắc đường và tìm được chỗ đỗ xe gần như mọi nơi. Sự linh hoạt này khiến cho việc đạp xe trở thành một cách di chuyển thuận tiện và hiệu quả, đặc biệt là ở các khu vực đô thị.

Hơn nữa, đạp xe là một phương tiện thân thiện với môi trường. Bằng cách chọn đạp xe thay vì lái xe, tôi đang giảm lượng khí thải carbon của mình và đóng góp vào việc làm cho hành tinh sạch sẽ, xanh hơn. Đó là một cách nhỏ nhưng ý nghĩa để tạo ra một ảnh hưởng tích cực đối với môi trường và thúc đẩy tính bền vững.

Ngoài ra, việc đạp xe cho phép tôi kết nối với môi trường xung quanh một cách mà các phương tiện di chuyển khác không thể. Cho dù là cảm nhận cảm giác gió trong tóc khi tôi đi qua một con đường đẹp hoặc dừng lại để ngắm nhìn một cảnh đẹp, đạp xe cho phép tôi chậm lại và thưởng thức thế giới xung quanh một cách tận hưởng.

Tóm lại, đạp xe là phương tiện di chuyển yêu thích của tôi vì nó cung cấp một sự kết hợp hoàn hảo giữa tập thể dục, tự do, ý thức về môi trường và kết nối với thiên nhiên. Đó là một phương tiện di chuyển không chỉ đưa tôi từ điểm A đến điểm B mà còn nâng cao

1.5. Bài mẫu 5: Talk about your favorite means of transportation 

My favorite means of transportation is definitely the subway. There’s something about the efficiency and convenience of traveling underground that I find incredibly appealing.

Firstly, I appreciate the speed and reliability of the subway. Unlike buses or taxis, which can get stuck in traffic, the subway offers a fast and uninterrupted journey. I can rely on it to get me to my destination quickly and on time, regardless of the traffic conditions above ground.

Secondly, I love the convenience of the subway system. With frequent trains and well-connected routes, I can easily navigate the city without having to worry about getting lost or missing a stop. The subway stations are also equipped with amenities such as ticket vending machines, information kiosks, and restrooms, making the whole experience hassle-free.

Moreover, I value the affordability of the subway. Compared to other modes of transportation like taxis or ride-sharing services, the subway is much more budget-friendly, especially for regular commuters. It allows me to save money on transportation costs, which I can then allocate to other expenses or activities.

Additionally, I appreciate the environmental benefits of using the subway. By opting for public transportation instead of driving my car, I’m reducing my carbon footprint and contributing to cleaner air in the city. It’s a small but meaningful way to support sustainability and combat climate change.

In conclusion, the subway is my favorite means of transportation because it offers a combination of speed, convenience, affordability, and environmental friendliness. It’s a reliable and efficient way to get around the city while also reducing my impact on the environment.

Bản dịch:

Phương tiện di chuyển yêu thích của tôi chắc chắn là tàu điện ngầm. Có điều gì đó về sự hiệu quả và tiện lợi của việc di chuyển dưới lòng đất mà tôi thấy rất hấp dẫn.

Đầu tiên, tôi đánh giá cao tốc độ và tính đáng tin cậy của tàu điện ngầm. Khác với xe buýt hoặc taxi, có thể bị mắc kẹt trong giao thông, tàu điện ngầm cung cấp một chuyến đi nhanh chóng và không bị gián đoạn. Tôi có thể tin tưởng vào nó để đưa tôi đến điểm đến của mình một cách nhanh chóng và đúng giờ, bất kể điều kiện giao thông trên mặt đất.

Thứ hai, tôi yêu thích sự tiện lợi của hệ thống tàu điện ngầm. Với các tàu hoạt động thường xuyên và các tuyến đường được kết nối tốt, tôi có thể dễ dàng di chuyển trong thành phố mà không phải lo lắng về việc lạc đường hoặc bỏ lỡ một ga.

Các nhà ga tàu điện ngầm cũng được trang bị các tiện ích như máy bán vé, quầy thông tin và nhà vệ sinh, làm cho trải nghiệm toàn bộ trở nên thuận tiện hơn.

Hơn nữa, tôi đánh giá cao sự tiết kiệm của tàu điện ngầm. So với các phương tiện di chuyển khác như taxi hoặc dịch vụ chia sẻ xe, tàu điện ngầm tiết kiệm chi phí nhiều hơn, đặc biệt là đối với những người đi làm thường xuyên. Nó cho phép tôi tiết kiệm tiền cho chi phí di chuyển, mà tôi có thể sau đó sử dụng cho các chi phí hoặc hoạt động khác.

Thêm vào đó, tôi đánh giá cao những lợi ích về môi trường của việc sử dụng tàu điện ngầm. Bằng cách chọn phương tiện công cộng thay vì lái xe của mình, tôi đang giảm lượng khí thải carbon của mình và đóng góp vào không khí sạch hơn trong thành phố. Đó là một cách nhỏ nhưng ý nghĩa để ủng hộ tính bền vững và chống lại biến đổi khí hậu.

Tóm lại, tàu điện ngầm là phương tiện di chuyển yêu thích của tôi vì nó cung cấp sự kết hợp giữa tốc độ, tiện lợi, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Đó là một cách di chuyển đáng tin cậy và hiệu quả để đi lại trong thành phố mà cũng giảm thiểu tác động của tôi đối với môi trường.

1.6. Bài mẫu 6: Talk about your favorite means of transportation 

My favorite means of transportation is traveling by train. There’s something about the rhythmic chug of the locomotive and the scenic views rolling past the window that I find incredibly enchanting.

Firstly, I appreciate the comfort and relaxation that train travel offers. Unlike cramped buses or the stress of driving, sitting in a train compartment allows me to stretch out, read a book, or simply gaze out the window and enjoy the passing landscapes.

The gentle swaying of the train has a soothing effect, making long journeys feel more like a leisurely adventure than a tedious commute.

Secondly, I love the convenience of train travel. With well-established railway networks connecting major cities and towns, I can easily plan trips without worrying about traffic congestion or parking issues. Additionally, many train stations are centrally located, making it convenient to access public transportation or walk to nearby destinations upon arrival.

Moreover, I value the eco-friendly aspect of train travel. Trains are one of the most sustainable modes of transportation, emitting fewer greenhouse gases per passenger mile compared to cars or airplanes. By choosing to travel by train, I feel like I’m doing my part to reduce carbon emissions and minimize my environmental impact.

Additionally, I enjoy the sense of adventure that train travel brings. Whether it’s embarking on a cross-country journey or hopping on a scenic route through the countryside, every train ride offers a unique experience filled with anticipation and discovery. It’s a chance to slow down, savor the journey, and appreciate the beauty of the world around me.

In conclusion, train travel is my favorite means of transportation because it combines comfort, convenience, sustainability, and adventure. Whether I’m commuting to work or embarking on a weekend getaway, traveling by train always feels like a magical journey filled with possibilities.

Bản dịch:

Phương tiện di chuyển yêu thích của tôi là đi lại bằng tàu hỏa. Có điều gì đó về âm thanh đều đặn của động cơ máy và cảnh đẹp cuộn tròn qua cửa sổ mà tôi thấy rất quyến rũ.

Đầu tiên, tôi đánh giá cao sự thoải mái và sự thư giãn mà việc đi tàu mang lại. Không giống như những chuyến xe buýt chật chội hoặc cảm giác căng thẳng khi lái xe, việc ngồi trong một khoang tàu cho phép tôi có thể vươn ra, đọc sách hoặc đơn giản chỉ nhìn ra cửa sổ và thưởng thức những cảnh đẹp đi qua.

Sự lay động nhẹ nhàng của tàu mang lại hiệu ứng làm dịu, làm cho những chuyến đi xa cảm thấy như một cuộc phiêu lưu dễ chịu hơn là một cuộc đi lại u ám.

Thứ hai, tôi yêu thích sự thuận tiện của việc đi tàu. Với các mạng lưới đường sắt được xây dựng tốt kết nối các thành phố và thị trấn lớn, tôi có thể dễ dàng lên kế hoạch cho các chuyến đi mà không phải lo lắng về tắc đường hoặc vấn đề đậu xe.

Ngoài ra, nhiều nhà ga tàu hỏa được đặt ở vị trí trung tâm, giúp việc tiếp cận các phương tiện công cộng hoặc đi bộ đến các điểm đến gần đó sau khi đến nơi trở nên thuận tiện.

Hơn nữa, tôi đánh giá cao mặt tiêu biểu của việc đi tàu hỏa. Tàu hỏa là một trong những phương tiện di chuyển bền vững nhất, phát thải ít khí thải nhà kính hơn mỗi dặm hành khách so với xe hơi hoặc máy bay. Bằng cách chọn đi tàu hỏa, tôi cảm thấy như mình đang làm phần của mình để giảm lượng khí thải carbon và giảm thiểu ảnh hưởng của mình đối với môi trường.

Ngoài ra, tôi thích cảm giác phiêu lưu mà việc đi tàu hỏa mang lại. Dù là bắt đầu một chuyến đi xuyên quốc gia hoặc tham gia vào một tuyến đường cảnh đẹp qua miền quê, mỗi chuyến tàu đều mang lại một trải nghiệm độc đáo đầy mong đợi và khám phá. Đó là cơ hội để chậm lại, thưởng thức cuộc hành trình và đánh giá vẻ đẹp của thế giới xung quanh tôi.

Tóm lại, việc đi tàu hỏa là phương tiện di chuyển yêu thích của tôi vì nó kết hợp giữa sự thoải mái, thuận tiện, tính bền vững và phiêu lưu. Dù tôi đang đi làm hay bắt đầu một chuyến đi cuối tuần, việc đi tàu hỏa luôn mang lại cảm giác như một cuộc hành trình kỳ diệu đầy tiềm năng.

Xem thêm:

2. Loạt từ vựng khuyên dùng cho chủ đề talk about your favorite means of transportation

Đây là một số từ vựng bạn nên sử dụng làm bài chủ đề talk about your favorite means of transportation

Từ vựng chủ đề talk about your favorite means of transportation
Từ vựng chủ đề talk about your favorite means of transportation
Từ vựngÝ nghĩaVí dụ
TransportationPhương tiện di chuyểnTransportation plays a vital role in our daily lives.
FavoriteYêu thíchMy favorite means of transportation is traveling by train.
MeansPhương tiệnTrains and buses are common means of transportation.
ConvenienceTiện lợiThe convenience of subway travel makes it my preferred choice.
EfficiencyHiệu suất, hiệu quảTrain travel is known for its efficiency and reliability.
ComfortSự thoải máiI prioritize comfort when choosing my mode of transportation.
Eco-friendlyThân thiện với môi trườngCycling is an eco-friendly means of transportation.
Budget-friendlyTiết kiệm chi phíWalking is a budget-friendly way to get around.
ReliabilityTính đáng tin cậyThe reliability of the subway system is commendable.
SustainabilityTính bền vữngPublic transportation promotes sustainability in cities.
AdventureCuộc phiêu lưuTraveling by boat adds an element of adventure to my trips.
ScenicCảnh đẹpThe scenic views from the train window are breathtaking.
AffordabilityKhả năng chi trả, giá cả phải chăngThe affordability of bus tickets makes it accessible to all.
AccessibilityTiện lợi, dễ tiếp cậnThe accessibility of bike lanes encourages cycling.
SustainabilityTính bền vữngUsing public transportation contributes to sustainability.
EfficiencyTính hiệu quảCarpooling promotes efficiency by reducing traffic congestion.
ReliabilityTính đáng tin cậyThe reliability of the subway system is commendable.

3. Cấu trúc câu sử dụng cho chủ đề talk about your favorite means of transportation

Dưới đây là bảng cấu trúc câu thường được sử dụng trong chủ đề talk about your favorite means of transportation, bao gồm ý nghĩa và ví dụ:

Cấu trúc câuÝ nghĩaVí dụ
My favorite means of transportation is [something].Phương tiện di chuyển yêu thích của tôi là [cái gì đó].My favorite means of transportation is traveling by train.
I prefer [something] because [reason].Tôi ưa thích [cái gì đó] vì [lý do].I prefer cycling because it’s eco-friendly and good for my health.
[Something] is my go-to mode of transportation.[Cái gì đó] là phương tiện di chuyển mà tôi thường sử dụng.Walking is my go-to mode of transportation for short distances.
When it comes to [something], I always choose [mode of transportation].Khi nói đến [cái gì đó], tôi luôn chọn [phương tiện di chuyển].When it comes to long distances, I always choose to travel by plane.
[Mode of transportation] is ideal for [purpose].[Phương tiện di chuyển] là lựa chọn lý tưởng cho [mục đích].Buses are ideal for commuting to work because they are cost-effective.
I find [mode of transportation] [adjective].Tôi thấy [phương tiện di chuyển] [tính từ].I find cycling exhilarating and refreshing.
The [mode of transportation] provides [benefit].[Phương tiện di chuyển] cung cấp [lợi ích].The subway provides convenience and efficiency for city commuters.
[Mode of transportation] offers [advantage].[Phương tiện di chuyển] cung cấp [ưu điểm].Trains offer the advantage of scenic views and relaxation.
I appreciate [aspect] of [mode of transportation].Tôi đánh giá cao [khía cạnh] của [phương tiện di chuyển].I appreciate the comfort and reliability of traveling by train.
[Mode of transportation] is known for [characteristic].[Phương tiện di chuyển] được biết đến với [đặc điểm].Cycling is known for its health benefits and environmental friendliness.

4. Kết luận

Tóm lại, bài viết của IELTS Siêu Tốc đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề talk about your favorite means of transportation. Ngoài việc giới thiệu những phương tiện phổ biến, bài viết còn đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương tiện, bao gồm nhu cầu cá nhân, điều kiện kinh tế, và môi trường xung quanh.

Bạn có thể sử dụng những thông tin này để chuẩn bị cho phần thi Speaking IELTS, nơi bạn cần trình bày một luận điểm rõ ràng và đầy đủ bằng chứng. Hãy tự tin thể hiện cá tính và sử dụng từ vựng phong phú để đạt được điểm số cao trong kỳ thi IELTS.

Tài liệu tham khảo:

Talk about your favorite means of transportation: https://ieltsmaterial.com/ielts-cue-card-topic-describe-your-favourite-means-of-transport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *